สมรรถนะของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน

Authors

  • Raksina Kaveekhamkom Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
  • Pornpailin Tawanthiang Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
  • Paradee Nukchop Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage

Keywords:

สมรรถนะของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ประสิทธิภาพ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย จำนวน 370 คน สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรให้ความสำคัญกับสมรรถนะโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ ด้านองค์ความรู้ และด้านทักษะทางวิชาชีพ ตามลำดับ และมีการให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ คุณภาพของงาน ความทันต่อเวลา จากการวิเคราะห์ความสำคัญและผลกระทบเชิงบวก พบว่า สมรรถนะของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะทางวิชาชีพ ด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ มีความสำคัญและมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น ผู้สอบบัญชีภาษีอากรควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับสมรรถนะในด้านต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร โดยการนำองค์ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพมาใช้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม มีความเป็นอิสระ และรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ในงานตรวจสอบบัญชีซึ่งต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร จึงควรเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานที่ทำเกิดคุณภาพ มีความถูกต้อง ครบถ้วนได้มาตรฐาน และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Raksina Kaveekhamkom, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage

Accounting Department

Pornpailin Tawanthiang, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage

Accounting Department

Paradee Nukchop, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage

Accounting Department

Downloads

Published

2020-12-30