ความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อ เช่าซื้อรถยนต์ในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช 2558

Authors

  • Wichit Saeoung Faculty of Business Administration, Kasetsart University
  • Haruthai Numprasertchai Faculty of Business Administration, Kasetsart University

Keywords:

ความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช 2558

Abstract

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช 2558 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31–40 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 30,001–45,000 บาท ตำแหน่งงานระดับปฏิบัติการ มีประสบการณ์การทำงานระหว่าง 11-15 ปี ใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อก่อนวันที่ 2 กันยายน 2558 มีหนี้สินเชื่อเช่าซื้อคงเหลือ จำนวน 1 บัญชี และไม่เคยผิดนัดชำระหนี้สินเชื่อเช่าซื้อ ด้านความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ผู้ใช้บริการเช่าซื้อรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับตำแหน่งงาน และระยะเวลาการใช้บริการสินเชื่อแตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ผู้ใช้บริการเช่าซื้อรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับตำแหน่งงาน และเจ้าหนี้ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแตกต่างกัน มีความพึงพอใจโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-12-30