ผลกระทบของข่าวที่มีต่อความผันผวนของอัตราผลตอบแทนจากดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมในแต่ละช่วงเวลาซื้อขาย

Authors

  • Sukrit Prawetjit Chiang Mai University
  • Chaiwuth Tangsomchai Chiang Mai University
  • Somsak Sirichainarumit Asset Pro Management Co., Ltd.
  • Siriwut Buranapin Chiang Mai University

Keywords:

ความผันผวน ช่วงเวลาการซื้อขาย ข่าวของแต่ละดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม

Abstract

การศึกษานี้มุ่งศึกษาผลกระทบของข่าวที่มีต่อความผันผวนของผลตอบแทนของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมในช่วงเวลาซื้อขายในวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อมีการประกาศข่าวของแต่ละดัชนีอุตสาหกรรมแล้วจะส่งผลกระทบไปยังความผันผวนของ อัตราผลตอบแทนมากน้อยเพียงใด โดยศึกษาความผันผวนของผลตอบแทนของดัชนีจาก 8 กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ และกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ในการศึกษานี้คำนวนหาความผันผวน คำนวณโดย 2 วิธี คือ ความผันผวนอย่างง่ายโดยคำนวนจากค่าอัตราผลตอบแทนในแต่ละช่วงเวลา 30 นาที ของช่วงเช้าและช่วงบ่ายในแต่ละดัชนีอุตสาหกรรม และ ความผันผวนจากแบบจำลอง Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และทำการศึกษาแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา  คือ ช่วงเช้า (10.00 น. – 12.30 น.) และช่วงบ่าย (14.30 น. – 16.30 น.) ผลการศึกษาพบว่า ข่าวที่ถูกประกาศของแต่ละอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อความผันผวนของแต่ละอุตสาหกรรมในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เช่น ข่าวของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ประกาศในช่วงเวลาเช้าส่งผลกระทบไปยังความผันผวนจากแบบจำลอง GARCH เป็นต้น ส่วนความผันผวนอย่างง่ายของแต่ละอุตสาหกรรมไม่ส่งผลกระทบกับข่าวที่ประกาศแต่จะส่งผลกระทบกับตัวแปรควบคุมอื่นๆ แทน

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Sukrit Prawetjit, Chiang Mai University

Master of Science, Faculty of Business Administration

Chaiwuth Tangsomchai, Chiang Mai University

Faculty of Business Administration

Siriwut Buranapin, Chiang Mai University

Department of Management.

Downloads

Published

2019-10-07