Return to Article Details ผลกระทบของข่าวที่มีต่อความผันผวนของอัตราผลตอบแทนจากดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมในแต่ละช่วงเวลาซื้อขาย Download Download PDF