Published: 2022-01-29

กองบรรณาธิการ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ค-ง

รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

จ-ซ

ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

สารบัญ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ปกหลัง

การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อทางจุลพยาธิวิทยาในหอย Tarebia granifera (Lamarck, 1822) จากพื้นที่ปนเปื้อนโลหะหนัก (แคดเมียม) ที่ห้วยแม่ตาว จังหวัดตาก

สมบัติ สิงหาแก้ว, ปิณิดา จรดล, เอกชัย จิรัฏฐิติกุล, ศิริกัญญา ธัญญากร, ประหยัด โภคฐิติยุกต์

184-197

การเพิ่มการผลิตซี–ไฟโคไซยานินและพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตในอาร์โทสไปรา พลาเทนซิส ที่เพาะเลี้ยงด้วยไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)

ฉันท์ชนก ดวงศรี, วินัย จรูญไชยพิพัฒน์, คมสัน สัจจะสถาพร, อุเทน พรมอริยะ, นาฏอนงค์ หมุดธรรม, ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, สุชนิทธิ์ งามกาละ, วุฒินันท์ รักษาจิตร์

214-227

การศึกษาเบื้องต้นในการใช้ผักตบชวาเพื่อเพาะเลี้ยงเห็ดกินได้

จิรพรพงศ์ นุ่มศิริ, อภิวัฒน์ สุขเกษม, ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย

228-237

ความหลากหลายพรรณไม้รอบและบนโบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รัฐพล ศรประเสริฐ, สยาม อรุณศรีมรกต, อนงคณ์ หัมพานนท์, ทนงศักดิ์ จงอนุรักษ์, พระครูพิสุทธิ์บุญสาร, พระครูสิริชัยมงคล, พระมหานัธนิติสุมโน, สุวรรณี อับดุลรามัน, สุเฟียนีย์ ตาเละ, สุธิดา ป้องนอก, อัจฉรา ไวยพัฒน์

286-300

ประสิทธิภาพการบำบัดสารซีโอดีของน้ำเสียจากโรงล้างขยะถุงพลาสติกโดยการเติมโอโซน

ชุติมา นามวิเศษ, ณัชชา วงค์สรรพ, สิทธิชัย ใจขาน, สุภาณี จันทร์ศิริ

301-312

สปีชีส์ยีสต์ที่พบในลูกแป้งสาโทจากจังหวัดสุรินทร์: ความสามารถในการย่อยแป้งและการผลิตแอลกอฮอล์

ศศิธร หล่อเรืองศิลป์, ทนงศักดิ์ ประเสริฐสิน, นรา รอดบุญฤทธิ์, นารีรัตน์ มูลใจ, จิดาภา แสงสวันต์

313-332

การพัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์

กันต์ฤทัย คุณเลี้ยง, น้ำผึ้ง ศุภอุทุมพร, สายรุ้ง ซาวสุภา

333-343

แนวคิดสะเต็มบีซีจีเพื่อการศึกษา

ณภัทร สุขนฤเศรษฐกุล, ชาตรี ฝ่ายคำตา, สหรัฐ ยกย่อง, พงศธร ปัญญานุกิจ, ธาฤชร ประสพลาภ, กนกเทพ เมืองสง, จันทิมา นิลอุบล, ณมน น่วมเจริญ

344-362

ดัชนีผู้แต่ง (Author Index)

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

363-365