Published: 2022-01-29

กองบรรณาธิการ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

จ-ซ

การเพิ่มการผลิตซี–ไฟโคไซยานินและพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตในอาร์โทสไปรา พลาเทนซิส ที่เพาะเลี้ยงด้วยไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)

ฉันท์ชนก ดวงศรี, วินัย จรูญไชยพิพัฒน์, คมสัน สัจจะสถาพร, อุเทน พรมอริยะ, นาฏอนงค์ หมุดธรรม, ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, สุชนิทธิ์ งามกาละ, วุฒินันท์ รักษาจิตร์

Abstract

การศึกษาเบื้องต้นในการใช้ผักตบชวาเพื่อเพาะเลี้ยงเห็ดกินได้

จิรพรพงศ์ นุ่มศิริ, อภิวัฒน์ สุขเกษม, ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย

Abstract

ประสิทธิภาพการบำบัดสารซีโอดีของน้ำเสียจากโรงล้างขยะถุงพลาสติกโดยการเติมโอโซน

ชุติมา นามวิเศษ, ณัชชา วงค์สรรพ, สิทธิชัย ใจขาน, สุภาณี จันทร์ศิริ

Abstract