การพัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์

Main Article Content

กันต์ฤทัย คุณเลี้ยง
น้ำผึ้ง ศุภอุทุมพร
สายรุ้ง ซาวสุภา

Abstract

Development of Scientific Reasoning
 
Kanruthai Khunliang, Nampung Supautumporn and Sairoong Saowsupa
 
รับบทความ: 8 เมษายน 2565; แก้ไขบทความ: 7 มิถุนายน 2565; ยอมรับตีพิมพ์: 14 กรกฎาคม 2565; ตีพิมพ์ออนไลน์: 23 ธันวาคม 2565
 
บทคัดย่อ
            การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์เป็นการคิดเชิงวิพากษ์ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่มีความจำเป็นในการดำเนินชีวิต ดังนั้นการเข้าใจการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ โต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ และค้นพบวิธีการแก้ปัญหานำไปสู่การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ บทความนี้จึงมุ่งอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อทำความเข้าใจถึงความหมายและคำจำกัดความของการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ความสำคัญ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ แนวทางในการพัฒนา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เข้าใจและสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนต่อไป
คำสำคัญ:  การคิดเชิงวิพากษ์  การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์  การศึกษาวิทยาศาสตร์
 
Abstract
            Scientific reasoning is critical thinking that is one of the 21st century skills that are essential to life. Therefore, understanding scientific reasoning is of paramount importance to students for development of scientific explanation, scientific argument and discovery of problem solving in their everyday life. This article aims to elaborate on scientific reasoning to understand scientific reasoning. Including explaining the meaning and definitions of scientific reasoning, their importance, the tools used in the study of scientific reasoning, development guidelines and research related to scientific reasoning. To help those involved in scientific studies understands and be able to use this information to design and develop science teaching and learning that further enhances students' scientific reasoning ability.
Keywords:  Critical thinking, Scientific reasoning, Science education

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)

References

Abate, T., Michael, K., and Angell, C. (2020). Assessment of scientific reasoning: development and validation of scientific reasoning assessment tool. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Techno-logy Education 16(12): 1–15.

Adey, P., and Csapó, B. (2012). Developing and assessing scientific reasoning. In Csapó, B., and Szabó, G. (Eds.), Frame-work for Diagnostic Assessment of Science (pp. 17–53). Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Bradley, J. M., Croker, S., Masnick, A. M., and Zimmerman, C. (2012). The Emergence of scientific reasoning. In Kloos, H. (Ed.) Current Topics in Children’s Learning and Cognition (pp. 61–82). London: Intech Open.

Bao, L., Cai, T., Koenig, K., Fang, K., Han, J., Wang, J., and Wang, Y. (2009). Learning and scientific reasoning. Science 323: 586–587.

Chaimongkol, P., Chanunan, S., and Klamtet, J. (2016). Development of scientific reasoning ability in stoichiometry unit using argument–driven inquiry instructional model. Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning 8(1): 27–40. (in Thai)

Csapó, B., and Szabó, G. (Eds.) Framework for Diagnostic Assessment of Science (pp. 17–53). Budapest: Nemzeti Tankön-yvkiadó.

Ding, L. (2018). Progression trend of scientific reasoning from elementary school to uni-versity: A large–scale cross–grade survey among Chinese students. International Journal of Science and Mathematics Education 16(8): 1479–1498.

Erlina, N., Susantini, E., Wasis, W., Wicak-sono, I., and Pandiangan, P. (2018). The Effectiveness of evidence–based reason-ing in inquiry–based physics teaching to increase students’ scientific reasoning. Journal of Baltic Science Education 17(6): 972–985.

Giere, R. N. (2001). A new framework for teaching scientific reasoning. Argument-ation 15(1): 21–33.

Heijnes, D., van Joolingen, W. R., and Leenaars, F. (2018). Stimulating scientific rea-soning with drawing–based modeling. Journal of Science Education and Techno-logy 27(1): 45–56.

Inthaud, K., Bongkotphet, T., and Chindaruksa, S. (2019). Developing scientific reasoning using argument driven inquiry instructional model in light and visual instrument topic for 11th grade students. Journal of Physics: Conference Series 1157(3): 032014.

Khoirina, M., Cari, C., and Sukarmin. (2018). Identify students’ scientific reasoning ability at senior high school. Journal of Physics: Conference Series 1097(1): 1–6.

Klahr, D. (2010). Coming up for air: But is it oxygen or phlogiston? A response to Taber’s review of constructivist instruc-tion: Success or Failure? Education Review 13(13): 1–6.

Lau, J., and Chan, J. (2021). Scientific Methodology. Retrieved from http://philosophy.hku. hk/think/sci/, February 27, 2022.

Lawson, A. E. (1978). The development and validation of a classroom test of formal reasoning. Journal of Research in Sci-ence Teaching 15(1): 11–24.

Lawson, A. E. (2000). Classroom test of sci-entific reasoning. Journal of Research in Science Teaching 15: 11–24.

Luo M., Wang, Z., Sun, D., Wan, ZH. Zhu, L. (2020). Evaluating scientific reasoning ability: The design and validation of an assessment with a focus on reasoning and the use of evidence. Journal of Baltic Science Education 19(2): 261–275.

Novia, N., and Riandi, R. (2017). The analysis of students’ scientific reasoning ability in solving the modified Lawson classroom test of scientific reasoning (MLCTSR) problems by applying the levels of inquiry. Journal Pendidikan IPA Indonesia 6(1): 116–122.

Pongsthana, N., Samiphak, S., and Pollawatn, R. (2020). Effects of argumentation and eva-luation instruction on scientific reasoning ability and biology learning achievement of upper secondary school student. An Online Journal of Education 15(2): 1–13. (in Thai)

Sawekngam, W. (2014). Reasoning ability. Journal of Education Studies 42(2): 207–223. (in Thai)

Stammen, A. N., Malone, K. L., and Irving, K. E. (2018). Effects of modeling instruction pro-fessional development on biology teachers’ scientific reasoning skills. Education Sci-ence 8: 1–19.

Suaklun, P., and Promratana, P. L. (2021). Scientific reasoning abilities of upper sec-ondary school students in private schools. The 15th RSU National Graduate Research Conference (pp. 1819–1830). Pa-thumthani, Thailand: Rangsit University. (in Thai)

Suwannaphuth, T., and Bongkotphet, T. (2019). An action research for enhancing 11th grade student’s scientific reasoning ability on the topic of DNA technology using argument–driven inquiry. Silpakorn Educational Re-search Journal 11(2): 395–409. (in Thai)

The institute for the Promotion of Teaching Science and Technology [IPST]. (2017). TIMSS 2015 Project Research Report. Bangkok: Author. (in Thai)

The institute for the Promotion of Teaching Science and Technology [IPST]. (2020). PISA Assessment Results 2018 Read-ing, Mathematics and Science Bangkok: Author. (in Thai)

Zimmerman, C. (2005). The development of Scientific Reasoning Skills: What Psychologists Contribute to an Understanding of Elementary Science Learning. Final draft of a report to the National Research Council Committee on Science Learning Kindergarten through Eighth Grade. Washington, DC: National Research Council.