ความหลากหลายพรรณไม้รอบและบนโบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

รัฐพล ศรประเสริฐ
สยาม อรุณศรีมรกต
อนงคณ์ หัมพานนท์
ทนงศักดิ์ จงอนุรักษ์
พระครูพิสุทธิ์บุญสาร
พระครูสิริชัยมงคล
พระมหานัธนิติสุมโน
สุวรรณี อับดุลรามัน
สุเฟียนีย์ ตาเละ
สุธิดา ป้องนอก
อัจฉรา ไวยพัฒน์

Abstract

Diversity of Plants around and on the Ancient Monument at Wat Yai Chai Mongkol, Phra Nakorn Sri Ayutthaya Province
 
Ratapol Sornprasert, Sayam Aroonsrimorakot, Anong Hambananda, Thanongsak Jonganurak, Phrakhruphisutbunsan, Phrakhrusirichaimongkol, Phramahnutthanitsumano, Suwannee Abdulramam, Sufianee Taleh, Sutida Pongnok and Aschara Waiyapat
 
รับบทความ: 9 กรกฎาคม 2564; แก้ไขบทความ: 9 มกราคม 2565; ยอมรับตีพิมพ์: 16 เมษายน 2565; ตีพิมพ์ออนไลน์: 19 ธันวาคม 2565
 
บทคัดย่อ
ความหลากหลายพรรณไม้ในโบราณสถานพบ 2 ดิวิชั่น 33 วงศ์ 47 สกุล 52 ชนิด ยกเว้นบนเสมาไม่พบพรรณไม้ ซึ่งวงศ์ที่พบทั้งรอบและบนโบราณสถาน 4 วงศ์ 3 สกุล 4 ชนิด สำหรับมอสส์พบในฤดูฝน อื่น ๆ ได้แก่ ไลเคน ความหนาแน่นพรรณไม้รอบโบราณสถาน พบว่าอโศกเซนคาเบรียล (Polyalthia longifolia (Benth) Hook. f.) มีความหนาแน่นมากที่สุด ส่วนบนบริเวณกำแพง พบโพ (Ficus religiosa L.) มีความหนาแน่นมากที่สุด เมื่อศึกษาการปกคลุมพื้นที่ของพรรณไม้รอบโบราณสถานพบหญ้านวลน้อย (Zoysia matrella (L.) Merr.) ปกคลุมร้อยละ 30 ของพื้นที่ บนบริเวณอุโบสถและบนบริเวณเจดีย์รายพบโพมากที่สุด บนบริเวณวิหารพบโพและไทรกร่าง (F. microcarpa L. f.) การปกคลุมพื้นที่ของพรรณไม้บนบริเวณกำแพงพบผักตำลึง (Coccinia grandis (L.) Voigt) ปกคลุมมากที่สุด บนบริเวณอุโบสถ บนบริเวณวิหารและเจดีย์รายพบหญ้าน้ำดับไฟ (Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth.) ปกคลุมมากที่สุด นิเวศวิทยารอบโบราณสถานพบว่าบริเวณที่พบพรรณไม้ส่วน-มากดินเป็นดินร่วนปนทรายและมีพื้นปูนซีเมนต์ ในขณะที่บนโบราณสถานสร้างมาจากปูนก่อ อิฐ และปูนฉาบ ส่วนระดับความสูงที่พบพรรณไม้และลักษณะบริเวณที่พบพรรณไม้บนโบราณสถานแตกต่างกัน พบลักษณะวิสัยพรรณไม้ 5 กลุ่ม ส่วนรอบโบราณสถานพบ 6 กลุ่ม
คำสำคัญ:  ความหลากหลายพรรณไม้  โบราณสถาน  วัดใหญ่ชัยมงคล
 
Abstract
Diversity of plants in the archaeological site found 2 divisions, 33 families, 47 genera, 52 species, except on the Sema, no plants were found, which families found both around and on ancient sites, 4 families, 3 genera, 4 species for moss and lichens found in the rainy season. Density of plants around the ancient site found that a Sok Senkhabrian (Polyalthia longifolia (Benth) Hook. f.) was the most density on the archaeological site. Around the wall, it was found that Pho (Ficus religiosa L.) had the highest density. When studying the area cover of plants around the ancient site, Ya Nuan Noi (Zoysia matrella (L.) Merr.) was covered 30 percent of the area. On the Ubosot and Chedi Rai, Pho and Sai Krang (F. microcarpa L. f.) was occurred. The wall found the most cover of Phak Tam Lueng (Coccinia grandis (L.) Voigt). On the area of the Ubosot, Viharn and Chedi Rai, Ya Nam Dap Fai (Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth.) was the most covered. By the ecology around the ancient site, the most plants were found in this area were sandy loam soil and found cement floor. While on the archaeological site, it was built from masonry, brick and plaster. The height of the plants and habitat of plants were classified into five different groups, but six different groups were found around the ancient site.
Keywords: Diversity of plants, Ancient monument, Wat Yai Chai Mongkol

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)
Author Biography

รัฐพล ศรประเสริฐ, สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ 10900

mushroom production, biodiversity

References

Brodo, I. M., Sharnoff, S. D., and Sharnoff, S. (2001). Lichens of North America. Con-necticut: Yale University.

Chayamarit, K., and Woradol, C. (2016). Plant Classification Guide. Bangkok: Depart-ment of National Parks, Wildlife and Plant Conservation. (in Thai)

Jamjumrun, W. (2015). Handbook: Identification of Thai Woody Plants by Spot Characters. Bangkok: Omega Printing. (in Thai)

Jukmongkol, R. (1993). Thailand Bird Guide. Bangkok: Sarakadee. (in Thai)

Khobkhet, O. (1998). Birds in Thailand Volume 1. Bangkok: Sarakadee. (in Thai)

Office of the Forest Herbarium. (2014). Thai Plant Names Tem Smitinand. Bangkok: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation. (in Thai)

Pimpises, N. (2019). Threats to ancient mo-numents in Uttaradit. Damrong Journal 11(1): 112–138. (in Thai)

Pittayakajornwut, P., and Thanongsak, J. (2003). Survey of Plants in Some Areas in the Sukhothai Historical Park Sukhothai Pro-vince. Bangkok: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation. (in Thai)

Poshyanandana, V. (2015). Landscape and Architecture Management of Thai Temples for Faith Fostering: Past to Pre-sent. Bangkok: Chulalongkorn University Centre for Buddhist Studies. (in Thai)

Sukthai, S., Geeranan, J., and Kanjana, T. (2017). Species diversity of mosses in Man Daeng Waterfall Natyre Trail, Phu Hin Rong Kla National Park, Phitsanulok Province. Pibusongkram Rajabhat University Journal of Science and Tech-nology 2(2): 11–20. (in Thai)

Wanyangkun, P. (2005). King Naresuan the Great Wat Yai Chai Mongkol. Bangkok: Amarin Printing. (in Thai)