Vol. 22 No. 2 (2562): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

					View Vol. 22 No. 2 (2562): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2562) การจัดทําวารสารฉบับนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งสิ้น 13 เรื่อง แบ่งเป็นบทความวิจัย 12 เรื่อง และบทความวิชาการ 1 เรื่อง บทความเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นบทความที่มีเนื้อหาน่าสนใจและมีความหลากหลายของแขนงวิชาทางสังคมศาสตร์เป็นอย่างมาก ได้แก่ สังคมวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมศึกษา การจัดการท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์การเมือง การจัดการโลจิสติกส์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประวัติศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม บริหารธุรกิจ และอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
Published: 2019-12-27

บทความวิจัย