วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY DENTAL JOURNAL)

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และ ฐานข้อมูล ACI (Asean citation index)

วัตถุประสงค์ของวิทยาสาร
1.  เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการและความรู้ใหม่ โดยเน้นทางด้านทันตแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งการค้นคว้าที่มีคุณค่าเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
3.  เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างทันตแพทย์และบุคคลอื่นในสาขาที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการออกวิทยาสาร ปีละ 2 ฉบับ 
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน        ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)
Author Guidelines Srinakharinwirot University Dental Journal (SWU Dent J)
รูปแบบการเขียนบทความ


 


Journal Homepage Image

Vol 11, No 2 (2561): วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


Cover Page


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-649-5000 ต่อ 15140
อีเมล์: swudentj@yahoo.com
เว็ปไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์: http://dent.swu.ac.th