ประสิทธิภาพในการใช้แปรงสีฟันหน้าตัดตรงและหน้าตัดซิกแซก

Authors

  • อรศรี กำจรฤทธิ์ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดคราบจุลินทรีย์ของแปรงสีฟันหน้าตัดตรงและหน้าตัดซิกแซก วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ: อาสาสมัคร 40 คน มีสภาพเหงือกปกติหรือเป็นโรคเหงือกเหตุคราบจุลินทรีย์ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน กลุ่มที่หนึ่งและสองใช้ Colgate® Slim Soft และ ZigZag ตามลำดับ กลุ่มที่สามและสี่ใช้ Oral-B® Indicator Complete และ All-Rounder Gum-Protect ตามลำดับ แปรงฟันด้วยแปรงสีฟันที่จัดให้ 2 สัปดาห์แล้วจึงมาตรวจดัชนีสภาพเหงือก ดัชนีคราบจุลินทรีย์ Approximal Plaque Index (API) และ Turesky Modification of the Quigley - Hein Plaque Index (TMQHPI) ก่อนและหลังการแปรงฟัน มีระยะเว้นจากการทดลอง 1 สัปดาห์แล้วจึงสลับแปรงสีฟัน ทำการทดลองและวัดค่าซ้ำ เปรียบเทียบค่าดัชนีก่อนและหลังแปรงในแปรงแบบดียวกัน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลต่างของแปรงสีฟันแบบตรงและซิกแซกโดยใช้ Wilcoxon signed-rank test ผลการศึกษา: ดัชนีทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังแปรงของแปรงสีฟันสี่แบบมีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างแปรงแต่ละแบบ โดยแปรงหน้าตัดตรงมีแนวโน้มในการกำจัดคราบจุลินทรีย์เหนือกว่าอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ สรุป: แปรงสีฟันทั้งแบบตรงและซิกแซก ของทั้ง 2 ยี่ห้อ สามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์ได้ไม่แตกต่างกัน คำสำคัญ: คราบจุลินทรีย์ แปรงสีฟัน ขนแปรงสีฟัน ดัชนีสภาพเหงือก ดัชนีคราบจุลินทรีย์

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

อรศรี กำจรฤทธิ์, ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

อาจารย์

Downloads

How to Cite

1.
กำจรฤทธิ์ อ. ประสิทธิภาพในการใช้แปรงสีฟันหน้าตัดตรงและหน้าตัดซิกแซก. SWU Dent J. [Internet]. 2016 Dec. 30 [cited 2024 Jul. 13];9(2):11-25. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/8260

Issue

Section

บทวิทยาการ (Original articles)