การสื่อสารการตลาดเชิงพลวัต ความได้เปรียบทางการตลาด ประสิทธิภาพในการดำเนินงานทางการตลาดและความยั่งยืนทางการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย

Siriwan Petchprai

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ในกลุ่มของการสื่อสารการตลาดเชิงพลวัต                   ความได้เปรียบทางการตลาด ประสิทธิภาพในการดำเนินงานทางการตลาด และความยั่งยืนทางการตลาด งานวิจัยนี้มุ่งเน้นที่การสื่อสารการตลาดเชิงพลวัตเกี่ยวกับความสามารถขององค์กรในการปรับตัว การประยุกต์ใช้ และการนำนวัตกรรมด้านกระบวนการสื่อสารการตลาดหลายๆ เครื่องมือมาประสมประสานกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำการสื่อสารถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้รับรู้ในคุณค่าตราสินค้าและมุ่งให้เกิดการตอบสนองทางพฤติกรรม งานวิจัยนี้ได้นำเสนอ 5 มิติใหม่ของการสื่อสารการตลาดเชิงพลวัต (การโฆษณาอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือในการปรับปรุงการขายโดยบุคคล การบูรณาการการส่งเสริมการขาย การเปลี่ยนวิธีการทางการตลาดทางตรงเชิงรุก และแนวคิดการประชาสัมพันธ์ใหม่) เลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้บริหารฝ่ายการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย จำนวน 388 คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล อัตราการตอบแบบสอบถาม คือ 22.36%

ผลของการวิเคราะห์การถดถอย แสดงให้เห็นว่ามิติทั้งหมดของการสื่อสารการตลาดเชิงพลวัตมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญกับความได้เปรียบทางการตลาดและประสิทธิภาพในการดำเนินงานทางการตลาด ในทำนองเดียวกัน ความได้เปรียบทางการตลาดและประสิทธิภาพในการดำเนินงานทางการตลาดก็มีผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนทางการตลาด


Keywords


การสื่อสารการตลาดเชิงพลวัต ความได้เปรียบทางการตลาด ประสิทธิภาพในการดำเนินงานทาง การตลาด ความยั่งยืนทางการตลาด

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.