ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิคสำหรับสัตว์เลี้ยงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Sukhumal Karbkaew, Sirisuhk Rakthin, Syamol Lumlongrut

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิคสำหรับสัตว์เลี้ยงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 405 คน ผลการวิจัยพบว่า

ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 28 - 32 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,001 – 40,000 บาท รู้จักอาหารออร์แกนิคสำหรับสัตว์เลี้ยง และเคยซื้ออาหารออร์แกนิคสำหรับสัตว์เลี้ยง

ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิคสำหรับสัตว์เลี้ยงที่แตกต่างกันในด้านความตั้งใจซื้อและความเร็วในการตัดสินใจก่อนซื้ออาหารออร์แกนิคสำหรับสัตว์เลี้ยง

นอกจากนี้ จากผลการวิเคราะห์ Multiple linear regression พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของอาหารออร์แกนิคสำหรับสัตว์เลี้ยงทั้ง 4 ปัจจัยคือ ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการขายมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิคสำหรับสัตว์เลี้ยง ด้านความเร็วในการตัดสินใจก่อนซื้อ ร้อยละ 31.8 โดยมีเพียง 2 ปัจจัยคือ ด้านสินค้า และด้านช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิคสำหรับสัตว์เลี้ยง ด้านความตั้งใจซื้อ ร้อยละ 35.8 ซึ่งผลจากงานวิจัยนี้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผน และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่สนใจซื้ออาหารออร์แกนิคสำหรับสัตว์เลี้ยงทำให้สามารถเพิ่มยอดขายสินค้าอาหารออร์แกนิคสำหรับสัตว์เลี้ยงได้

 


Keywords


ออร์แกนิค อาหารสัตว์เลี้ยง ความตั้งใจซื้อ ความเร็วในการตัดสินใจ ส่วนประสมการตลาด

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.