วารสารบรรณศาสตร์ มศว

Published: 2018-06-07

กระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์

อุดม วงษ์สิงห์, สุรวุฒิ ปัดไธสง, กิตติกร สันคติประภา, จิตติมา เจือไทย

30-42

การพัฒนากลยุทธ์การบริการสารสนเทศของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

วิภานันท์ ลำงาม, สมชาย วรัญญานุไกร, ศุมรรษตรา แสนวา

43-59

การใช้และปัญหาการใช้บริการเอกสารโบราณในสำนักหอสมุดแห่งชาติ

ทรายทอง อุ่นนันกาศ, ศุมรรษตรา แสนวา, สมรักษ์ สหพงศ์

60-76

การจัดบริการสารสนเทศเชิงรุกของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

สุจิตรา สีหาอาจ, สมชาย วรัญญานุไกร, ศุมรรษตรา แสนวา

92-104

การใช้ LibQUAL +TM ประเมินคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์

ธันยพร เปรมปรี, สาลีนี มีเจริญ, ทักษ์ ทองภูเบศร์

141-158

การพัฒนาแบบทดสอบทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์์

ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์, ชุติมา สัจจานันท์, จันทิมา เขียวแก้ว, พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์

176-190

Personal Archiving: Preserving Our Digital Heritage

ปภัสรา อาษา

220-222