กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Main Article Content

นธี เหมมันต์
อภินันท์ สิริรัตนจิตต์
สมชัย ปราบรัตน์
สรัญญา โยะหมาด

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบสำรวจเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอน  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี และเปรียบเทียบตามตัวแปร เพศ อายุ ชั้นปีที่ศึกษา และผลการเรียน รวมทั้ง ศึกษาความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 191 คน โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ T-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนกระบวนการจัดการเรียน     การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปรียบเทียบตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านชั้นปีที่ศึกษา ด้านอายุ และ ด้านผลการเรียน ไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้นด้านเพศ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการจัด  การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมากThis research is a survey research had the aim is to 1) study in Process of learner-centered teaching according to the perception of undergraduate students in accounting program in Hatyai Business School of Hatyai University 2) compare in Process of learner-centered teaching according to the perception of undergraduate students in accounting program in Hatyai Business School of Hatyai University and 3) study in Satisfaction in Process of learner-centered teaching according to the perception of undergraduate students in accounting program in Hatyai Business School of Hatyai University. The sample Is undergraduate student in accounting program in Hatyai Business School of Hatyai University had 191 people of the 370’ population on 2017 education year by random sampling method. The Process of learner-centered teaching Questionnaire used for data collection tool which had the reliability in .89. The data were analyzed by statistical methods for mean, deviation and statistic for compare. The results of this study revealed that the Process of learner-centered teaching according to the perception of undergraduate students in accounting program in Hatyai Business School of Hatyai University in high level and the process of learner-centered teaching according to the perception of undergraduate students in accounting program in Hatyai Business School of Hatyai University compare to personal factors: class age and achievement are not difference except for sex is different on statistically significant at the .05 level and the satisfaction in Process of learner-centered teaching according to the perception of undergraduate students in accounting program in Hatyai Business School of Hatyai University in high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เหมมันต์ น., สิริรัตนจิตต์ อ., ปราบรัตน์ ส., & โยะหมาด ส. (2018). กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. บรรณศาสตร์ มศว, 11(1), 119–129. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10141
Section
Research Articles