เทคนิคการมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง “ประสบการณ์ผู้ใช้” ในงานบริการห้องสมุดยุค 4.0

Main Article Content

ชนันนา รอดสุทธิ

Abstract

เมื่อสังคมความรู้มีอิทธิพลต่อการเรียนการสอน ความท้าทายในการปรับตัวของแหล่งการเรียนรู้ตามทิศทางการเรียนรู้ยุคใหม่ของศตวรรษที่21 ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง ทำให้งานบริการของห้องสมุดต้องค้นหาวิธีเชื่อมโยงความต้องการของผู้ใช้ (Service Connect) ในวิถีใหม่ ด้วยการค้นหาเส้นทางผู้ใช้ รวมถึงประสบการณ์ลูกค้า  ที่มีต่อการบริการของห้องสมุด การมองผู้ใช้ในฐานะผู้บริโภค (บริการจากห้องสมุด) และวัดความพึงพอใจเช่นในอดีต จึงไม่เพียงพอต่อการพัฒนาให้เกิดการบริการรูปแบบใหม่ การใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการบริการ จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็น และสื่อสาร เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจร่วมกันที่ดี และช่วยให้ห้องสมุดยังคงสถานะการเป็นสถานที่ที่สร้างการเรียนรู้แก่ประชาชนในอนาคตต่อไปKnowledge Based Society influences pedagogy. Thus, it challenges learning center to adapt all processes according to learning style in 21th Century, which focuses on Personal Life Learning. Library service should find new approach to service connect with its user. To search User Journey and User Experience (UX), it is importance to treat user as producer and change agent not a consumer, so satisfaction study output, like the past is not enough to develop service innovation. Participation technique is another approach to create service partnership. User can easily share their opinion and communicate for searching best decision. Nevertheless, it helps library be retention status as Learning Center to all people in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
รอดสุทธิ ช. (2018). เทคนิคการมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง “ประสบการณ์ผู้ใช้” ในงานบริการห้องสมุดยุค 4.0. บรรณศาสตร์ มศว, 11(1), 209–219. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10147
Section
Academic Articles