รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองสา หรับเด็กสมองพิการ

Main Article Content

ฑมลา บุญกาญจน์
ดารณี ศักดิ์ศิริผล
ไพฑูรย์ โพธิสาร

Abstract

บทคัดย่อสมองพิการ เป็นความพิการทางร่างกายที่พบบ่อยที่สุดในเด็ก และทาให้เกิดความบกพร่องในการควบคุมการเคลื่อนไหวและท่าทางของร่างกาย ส่งผลให้เด็กมีความยากลาบากในการช่วยเหลือตนเองและการเคลื่อนไหว ทาให้ต้องมีสมาชิกในครอบครัวให้การช่วยเหลือและดูแล เพื่อให้เด็กสามารถดารงชีวิตประจาวันได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่เหลือ จากการศึกษาเอกสารต่างๆ พบว่า ปัญหาการช่วยเหลือตนเองและกิจวัตรประจาวันจัดเป็นปัญหาสาคัญทัง้ต่อตัวเด็กสมองพิการเองและผู้ดูแล เป้าหมายสาคัญในการจัดการดูแลเด็กสมองพิการคือการทาให้เด็กสามารถเติบโต และสามารถดารงชีวิตอย่างอิสระได้ด้วยตนเองให้ได้มากที่สุด ดังนัน้ การจัดโปรแกรมที่จะพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองที่มีประสิทธิภาพจาเป็นต้องมีกลไกในระดับครอบครัว จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดต่างๆ ได้บูรณาการขึน้ เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง สาหรับเด็กสมองพิการ ทจี่ ะช่วยให้ผู้ปกครองมีความสามารถในการกระตุ้นพัฒนาการด้านทักษะการช่วยเหลือตนเองอย่างถูกวิธี รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นี้ได้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในสภาพแวดล้อมที่เด็กมีความคุ้นเคย ที่เด็กและผู้ปกครองใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตประจาวัน เช่น บ้านที่เด็กอาศัยอยู่ เป็นต้น โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุน คอยให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์ ดังนัน้ รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม สามารถส่งเสริมให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเติบโตและดารงชีวิตอย่างอิสระได้ด้วยตนเองให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นหัวใจของการช่วยเหลือคนพิการคำสำคัญ : สมองพิการ, ทักษะการช่วยเหลือตนเอง, การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
บุญกาญจน์ ฑ., ศักดิ์ศิริผล ด., & โพธิสาร ไ. (2016). รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองสา หรับเด็กสมองพิการ. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 17(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/7579
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)