การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ ผู้อำนวยการสำนักที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานผ่านลักษณะของงานแรงจูงใจ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมทรัพยากรน้ำ

Main Article Content

ธนภร นิลพยัคฆ์
บุญเรียง ขจรศิลป์
สำเนาว์ ขจรศิลป์

Abstract

บทคัดย่องานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและตรวจสอบความตรงของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้อำนวยการสำนักที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน ผ่านลักษณะของงาน แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมทรัพยากรน้ำ 2) วัดระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้อำนวยการสำนัก ตามการรับรู้ของข้าราชการ กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการ 663 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิเครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ลักษณะของงาน แรงจูงใจ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และผลการปฎิบัติงาน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย และการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับผลการปฎิบัติงาน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงยืนยันด้วยโปรแกรม LISRELผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงที่เป็นบวกต่อตัวแปร 3 ตัวแปร คือลักษณะของงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน ในขณะที่ลักษณะของงานมีอิทธิพลทางตรงที่เป็นบวกต่อตัวแปร 3 ตัวแปร คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจและผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ แรงจูงใจมีอิทธิพลทางตรงที่เป็นบวกต่อตัวแปร 1 ตัวแปร คือ ผลการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอิทธิพลทางตรงที่เป็นบวกต่อตัวแปร 1 ตัวแปร คือ ผลการปฏิบัติงาน ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับผลการปฎิบัติงานสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ผลการปฎิบัติงานมีค่าดัชนีความกลมกลืน ดังนี้ χ 2 = 170.43; องศาอิสระ = 143, p = .058, GFI = .974, AGFI = .965, RMR = .023ตัวแปรในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอธิบายความแปรปรวนในผลการปฎิบัติงานได้ร้อยละ 31.7 2) การวัดระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้อำนวยการสำนัก พบว่า ค่าเฉลี่ยของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมและแต่ละองค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง หมายความว่า ข้าราชการรับรู้ได้ว่าผู้อำนวยการสำนักมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้อำนวยการสำนักควรจะมีการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้มีมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้ข้าราชการมีผลการปฏิบัติงานมากขึ้นและดีขึ้นคำสำคัญ : ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ลักษณะของงาน แรงจูงใจ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผลการปฎิบัติงาน รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
นิลพยัคฆ์ ธ., ขจรศิลป์ บ., & ขจรศิลป์ ส. (2015). การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ ผู้อำนวยการสำนักที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานผ่านลักษณะของงานแรงจูงใจ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมทรัพยากรน้ำ. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 14(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6723
Section
บทความวิจัย (Research Articles)