Return to Article Details การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ ผู้อำนวยการสำนักที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานผ่านลักษณะของงานแรงจูงใจ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมทรัพยากรน้ำ Download Download PDF