ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นไทย ที่มีต่อการควบคุมตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Authors

  • เสาวลักษณ์ กันภัย
  • บัญญัติ ยงย่วน
  • พัชรินทร์ เสรี

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ 1) การควบคุมตนเองในนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นไทย ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 2) การควบคุมตนเองของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นไทยและนักเรียน ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นไทย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับฉลากห้องเรียนจากจำนวน 6 ห้อง เพื่อให้ได้ห้องเรียนตัวอย่าง 2 ห้อง จากนั้นจึงทำการสุ่มเข้ากลุ่ม ให้เป็นห้องเรียนทดลอง ประกอบด้วยนักเรียนจำนวน 30 คน และห้องเรียนควบคุม ประกอบด้วยนักเรียนจำนวน 30 คน ได้ทำการทดลองเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบประเมินพฤติกรรมการควบคุมตนเองพื่อวัดการควบคุมตนเอง 3 ด้าน คือ การควบคุมตนเองด้านอารมณ์ การควบคุมตนเองด้านสังคม และการควบคุมตนเองด้านความรับผิดชอบ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Paired – Sample t-test และ Independent t-test  ผลการศึกษาพบว่า 1) ภายหลังนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นไทย มีคะแนนการควบคุมตนเอง สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 2) และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นไทย มีคะแนนการควบคุมตนเองสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม คำสำคัญ: การละเล่นไทย, การควบคุมตนเอง, เด็กวัยเรียน  ABSTRACT This research aimed to compare: 1) Self-control among students participating in Thai traditional play activities before and after participating in the activity and 2) Self-control of students participating in Thai traditional play activities and students who did not participate in it. The sample group in this research was a grade 1 student in the first semester of the academic year 2019, which was obtained from a simple random sampling by drawing lots from 6 rooms to get 2 sample classrooms. Then randomly assigned to a random group be an experimental classroom consisting of 30 students and a control classroom consisting of 30 students. The experiment was conducted from June 3 to July 31, 2019. The tool used to collect data was the Self-Control Behavior Assessment to measure 3 aspects of self-control, namely emotional self-control. social self-control and self-control of responsibility. The data were statistically analyzed by the Paired-Sample t-test and Independent t-test. The results indicated that: 1) After the students who participated in the Thai traditional play activities had higher self-control scores than before participating in the activity. and 2) students who participated in Thai traditional play activities had higher self-control scores than students who did not participate in the activities. Keywords: Self-Control, Thai Traditional Play, School-Age Children 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-07-09