การโค้ชเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนในการดำเนินโครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม

Main Article Content

กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว
พิชชาดา ประสิทธิโชค

Abstract

การโค้ชเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนในการดำเนินโครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองในรูปแบบของการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาบุคคลในเรื่องการคิดอย่างมีเหตุผลและคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต กระบวนการในการโค้ช ประกอบด้วย การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้  การใช้พลังคำถาม การประเมินผู้เรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ และ  (5) การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด และผู้สอนได้นำแนวคิดเรื่องการพัฒนากรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset) มาใช้โดยผู้สอนมุ่งเน้นที่การชื่นชมผู้เรียนเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้โดยเน้นที่กระบวนการทำงานที่ใช้ความพยามในการดำเนินงาน ผลการศึกษาพบว่าผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้โดยการมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นและสามารถนำพาตนเองให้ผ่านปัญหาหรือความยากลำบากได้ มีความสามารถในการหาคำตอบเมื่อมีข้อสงสัย มีความตระหนักถึงเหตุและผลในการเรียนรู้สิ่งใหม่ รวมถึงสามารถพิจารณาสาเหตุที่ทำให้เกิดสถานการณ์และผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งแรงบันดาลที่เกิดขึ้นเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถนำทักษะการเรียนรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
คล้ายแก้ว ก. ค., & ประสิทธิโชค พ. (2021). การโค้ชเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนในการดำเนินโครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 22(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/13114
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)
Author Biography

กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว, Srinakharinwirot University

Innovative Learning Center