การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานวิชาชีววิทยา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Main Article Content

จุฑามาศ กันทะวัง
สมศิริ สิงห์ลพ
ธนาวุฒิ ลาตวงษ์

Abstract

บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน (Model-based Learning) ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบแผนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน (PAOR) จำนวน 3 วงจร เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน จำนวน 4 แผน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าขนาดของผล (Effect size) เท่ากับ 2.62 และ 1.25 ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของคะแนนที่อยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับมาก คำสำคัญ : การเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ABSTRACT The purposes of this research aimed to study learning achievement in topic of DNA Technology, scientific reasoning and satisfaction in learning management of 10th grade students after being treated with Model-based learning. Research information was processed as action research, consists of four procedures (PAOR) in three cycles. The research instruments were provided consist of four lesson plans containing Model-based learning, learning achievement test, scientific reasoning test and learning management satisfied questionnaire. The results show students get higher learning achievement and scientific reasoning score than performing in post-test as effect sizes represent 2.62 and 1.25 respectively, which indicate to high level development. Although, satisfactions are held in high level.   Keywords: Model-based Learning, Learning Achievement, Scientific Reasoning

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กันทะวัง จ., สิงห์ลพ ส., & ลาตวงษ์ ธ. (2020). การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานวิชาชีววิทยา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 21(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/12659
Section
บทความวิจัย (Research Articles)

Most read articles by the same author(s)