FACTORS INFLUENCING ATTITUDE AND INTENTION TO MAKE ELECTRONIC PAYMENTS VIA DIGITAL WALLET PROVIDERS OF GENERATION Y CONSUMERS

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและความตั้งใจในการทำธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัล ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย

Authors

  • Warapon Dansiri Faculty of Management Sciences, Kasetsart University, Sriracha Campus
  • Guy Ninwadi Faculty of Management Sciences, Kasetsart University, Sriracha Campus
  • Pitchakorn Pinthaisong Faculty of Management Sciences, Kasetsart University, Sriracha Campus
  • Sasiwimon Saebang Faculty of Management Sciences, Kasetsart University, Sriracha Campus
  • Sasiwimon Sawangmit Faculty of Management Sciences, Kasetsart University, Sriracha Campus

Abstract

The aim of this research was to examine the influence of Perceived ease of use, Perceived usefulness, Trust, and Promotional benefits toward attitude and intention to use digital wallet services. There were 400 samples in this study who were Generation Y consumers aged between 21-37 years old. The data were collected by online questionnaire. The hypothesis was tested by multiple linear regression and path analysis. The results of this study showed that Perceived ease of use, Perceived Usefulness, Trust, and Promotional Benefits factors had a significant effect on Intention to use digital wallet services and Attitude also significantly influenced Intention to use digital wallet services. The study also examined the direct and indirect effects of the mediator which found that Perceived ease of use and Perceived Usefulness influenced Intention to use digital wallet services where Attitude is the partial mediation. At the same time, Trust and Promotional Benefits also influenced Intention to use digital wallet services where Attitude is the full mediation. The study also provided additional information for entrepreneurs to apply in their planning or developing marketing strategies to meet the needs of their target users.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กนกวรรณ บุญมีลาภ. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งานกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) ของผู้บริโภค Generation X และ Generation Y. (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2563). Gen Y / Gen Me กลุ่มผู้กุมชะตาโลก. สืบค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2565. จาก https://dmh.go.th/ news/ view.asp?id=1251

ณิชา เข็มทอง. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจของผู้ ใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet). (สารนิพนธ์ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

เดชพงศ์ นาคเสวี. (2557). การประเมินผลการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์หาวิทยาลัยเชียงใหม่. (วิทยานิพนธ์รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์. (2558). ความไว้วางใจในธุรกิจ E-COMMERCE ของบริษัท LAZADA. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตบริหารธุรกิจ). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

บุณยาพร จำนงค์ฤทธิ์. (2561). ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานกระเป๋าเงินออนไลน์ (e-Wallet). (การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิศุทธิ์ อุปถัมภ์. (2556). ความไว้วางใจและลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์. (การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ไพลิน สันติวานิชกุล และ วรดี จงอัศญากุล. (2565). การใช้บริการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภค Generation X Generation Y และ Generation Z. Journal of Modern Learning Development, 7 (8), 1-15.

รอชิด้า ยีสมาน และ บุฏกา ปัณฑุรอัมพร. (2564). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านทาง Mobile Banking Application ในสถานการณ์ COVID – 19. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัญฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

วริษฐา สุริยไพฑูรย์. (2560). อิทธิพลของการรับรู้ความมีประโยชน์และความง่ายในการใช้งานที่ส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นของผู้บริโภคผ่านระบบพาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่. (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2564). กระแส Contactless Payment ดึงฐานลูกค้าใหม่สู่ Mobile Banking และ eWallet. สืบค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2565. จาก https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/ k-social-media/ Pages/ Contactless-Payment-FB-140920.aspx

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2564). ETDA แถลงธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างไร. สืบค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2565. จาก https://www.etda.or.th

Ahmad, A., Jamaludin, A., Zuraimi, N. S. M., & Valeri, M. (2021). Visit intention and destination image in post-Covid-19 crisis recovery. Current Issues in Tourism, 24 (17), 2392-2397.

Ajzen, I., & Fishbein, M. (2000). Attitudes and the attitude-behavior relation: Reasoned and automatic processes. European review of social psychology, 11 (1), 1-33.

Bolboaca, S. D., & Jäntschi, L. (2006). Pearson versus Spearman, Kendall’s tau correlation analysis on structure-activity relationships of biologic active compounds. Leonardo Journal of Sciences, 5 (9), 179-200.

Cochran, W. G. (1968). Errors of measurement in statistics. Technometrics, 10 (4), 637-666.

CT Team. (2020). สำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย 4 Generations. สืบค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2565. จาก https://creativetalklive.com/ thailand-internet-use-behavior-of-4-generations/

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS quarterly, 319-340.

emotion into technology acceptance model. Information systems research, 11 (4), 342-365.

Ghani, M., Rahi, S., Yasin, N. M., & Alnaser, F. M. (2017). Adoption of internet banking: extending the role of technology acceptance model (TAM) with e-customer service and customer satisfaction. World Applied Sciences Journal, 35 (9), 1918-1929.

Gibson, B., & Maurer, J. (2000). Cigarette Smoking in the Movies: The Influence of Product Placement on Attitudes Toward Smoking and Smokers. Journal of Applied Social Psychology, 30 (7), 1457-1473.

Journal of bank marketing, 28 (5), 372-388.

Jung, N. Y., Kim, S., & Kim, S. (2014). Influence of consumer attitude toward online brand community on revisit intention and brand trust. Journal of retailing and consumer services, 21 (4), 581-589.

Krishna, A., & Zhang, Z. J. (1999). Short- or Long-Duration Coupons: The Effect of the Expiration Date on the Profitability of Coupon Promotions. Management Science. 45(8), Aug., 1999, 1041-1056. https://www.jstor.org/stable/2634806

Laukkanen, T., & Kiviniemi, V. (2010). The role of information in mobile banking resistance. International Journal of Bank Marketing, 28(5), 372-388. DOI:10.1108/02652321011064890

Law, M., Kwok, R. C. W., & Ng, M. (2016). An extended online purchase intention model for middle-aged online users. Electronic Commerce Research and Applications, 20, 132-146.

Loudon, D. L., & Della Bitta, A. J. (1993). Consumer behavior: Concepts and applications.

Morph. (2022). แนะนำแอพกระเป๋าเงิน E-Wallet น่าใช้งาน อัปเดต 2022. สืบค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2565. จาก https://notebookspec.com/ web/ 653330-thai-e-wallet-suggest-for-you

Park, M., & Lennon, S. J. (2009). Brand name and promotion in online shopping contexts. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 13 (2), 149-160.

Pender, J., & Gebremedhin, B. (2004). Impacts of policies and technologies in dryland agriculture: Evidence from northern Ethiopia. Challenges and strategies of dryland agriculture, 32, 389-416.

profitability of coupon promotions. Management Science, 45(8), 1041-1056.

Pu, P., Chen, L., & Hu, R. (2011, October). A user-centric evaluation framework for recommender systems. In Proceedings of the fifth ACM conference on Recommender systems (pp. 157-164).

Raghubir, P. (2004). Free gift with purchase: promoting or discounting the brand?. Journal of consumer

Skvarciany, V., & Jurevičiene, D. (2017). Factors affecting personal customers’ trust in traditional banking: case of the Baltics. Journal of Business Economics and Management, 18 (4), 636-649.

SoGoodWeb. (2018). Mobile Payment คืออะไร?. Retrieved 25 Dec, 2022. From https://blog.sogoodweb.com/ Article/ Detail/ 88602/ Mobile-Payment

Techsauce Team. (2021). คาดการณ์แนวโน้มการเติบโต Digital wallet ในปี 2025 พร้อมปัจจัยที่น่าจับตาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. สืบค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2565. จาก https://techsauce.co/ tech-and-biz/ forecast-about-mobile-wallet-in-sea.

Venkatesh, V. (2000). Determinants of Perceived Ease of Use: Integrating Control, Intrinsic Motivation, and Emotion into the Technology Acceptance Model. Information Systems Research, 11(4). https://doi.org/10.1287/isre.11.4.342.11872

Wilson, T. D., Lindsey, S., & Schooler, T. Y. (2000). A model of dual attitudes. Psychological review, 107(1), 101.

Zimbardo, P. G., & Leippe, M. R. (1991). The psychology of attitude change and social influence. Mcgraw-Hill Book Company.

Downloads

Published

28-12-2023

How to Cite

Dansiri, W., Ninwadi, G. ., Pinthaisong, P. ., Saebang, S. ., & Sawangmit, S. . (2023). FACTORS INFLUENCING ATTITUDE AND INTENTION TO MAKE ELECTRONIC PAYMENTS VIA DIGITAL WALLET PROVIDERS OF GENERATION Y CONSUMERS: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและความตั้งใจในการทำธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัล ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 14(2), 31–47. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/15165