การสำรวจอะแคนทามีบาในตัวอย่างน้ำสวนสาธารณะในประเทศไทย

Main Article Content

ภัทธกร บุบผัน
ชลาลัย มีบุญ
ฐิตินันท์ กล่ำศิริ
วรากร พรหมยุทธนา
วสุมดี ก่ออมรทรัพย์
รัตน์ติพร โกสุวินทร์
ปะการัง ศรีมี

Abstract

Survey of Acanthamoeba spp. in Water Samples from the Public Park of Thailand
 
Pattakorn Buppan, Chalalai meeboon, Thitinan Klamsiri, Warakorn Promyuttana, Wasumadee Ko-amornsup, Rattiporn Kosuwin and Pakarang Srimee
 
รับบทความ: 14 กันยายน 2560; ยอมรับตีพิมพ์: 29 มีนาคม 2561
 
บทคัดย่อ
อะแคนทามีบาเป็นอะมีบาที่ดำรงชีวิตเป็นอิสระในสิ่งแวดล้อมและเป็นเชื้อฉวยโอกาสที่ทำให้เกิดโรคสมองอักเสบชนิดเรื้อรัง โรคผิวหนังชนิดเฉียบพลัน และโรคกระจกตาอักเสบ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความชุกของอะแคนทามีบาจากตัวอย่างน้ำที่เก็บสวนสาธารณะและจัดกลุ่ม อะแคนทามีบาโดยใช้รูปร่างลักษณะของซีสต์ จากตัวอย่างน้ำทั้งหมด 300 ตัวอย่างที่อุณหภูมิเฉลี่ย 24.53 องศาเซสเซียส ค่า pH ประมาณ 5.3 โดยเพาะเลี้ยงอะแคนทามีบาบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ฉาบด้วย Escherichia coli ผลการวิจัยพบ Acanthamoeba spp. ร้อยละ 35 ของจำนวนตัวอย่างทั้งหมด จังหวัดสระบุรีและสงขลาพบความชุก Acanthamoeba spp. มากที่สุด และจังหวัดนครราชสีมาและราชบุรีพบความชุกของ Acanthamoeba spp. น้อยที่สุด โดยสามารถแบ่งเป็นลักษณะซีสต์ที่พบได้ 3 กลุ่ม และลักษณะซีสต์กลุ่มที่ 2 พบจำนวนมากที่สุด จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าอะแคนทามีบาสามารถพบได้ตามแหล่งน้ำสวนสาธารณะซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้ออะแคนทามีบา
คำสำคัญ: อะแคนทามีบา  สวนสาธารณะ  อะมีบาดำรงชีพอิสระ
 
Abstract
Acanthamoeba are free-living amoebae found in the environment and are opportunistic pathogens causing infections of the Granulomatous Amebic Encephalitis (GAE), Acanthamoeba Keratitis (AK) and Subacute granulomatousn dermatitis. The aim of this study was to investigate the prevalence of Acanthamoeba spp. in water samples from the public park and identify Acanthamoeba spp. based on the morphology of cyst. A total of 300 water samples were recovered at average of 24.53°C, approximate pH 5.3. The Acanthamoeba spp. were cultured in non-nutrient agar coated with Escherichia coli and observed the morphology under compound light microscope. The results showed that there were 35% of Acanthamoeba spp. from total water samples. The highest prevalence of Acanthamoeba spp. was found in Saraburi and Songkhla, whereas the lowest prevalence was found in Nakhon Ratchasima and Rat-chaburi.  Acanthamoeba spp. in this study were classified into 3 groups based on cyst morphology, and the highest prevalence of cyst were classified in group II. This study suggested that Acanthamoeba spp. can be found the water samples collected from the public park. It is es-sential information to monitor the Acanthamoeba spp. infection.
Keywords: Acanthamoeba spp., Public park, Free-living amoebae (FLA)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Chaimongkol, K. (2006). Protozoa in Public Swimming Pools, Inner Zone, Bangkok. Master Thesis in Public Health. Bangkok: Mahidol University. (in Thai)

Khan, N. A. (2009). Acanthamoeba: Biology and Pathogenesis. Norfolk, UK: Caister Academic.

Lekkla, A., Sutthikornchai, C., Bovornkitti, S., and Sukthana Y. (2005). Free–living ameba contamination in natural hot springs in Thailand. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 4(36): 1–9.

Migueles, S., and Kumar, P. (1998). Primary cutaneous Acanthamoeba Infection in a Patient The patient with AIDS. Clinical Infectious Diseases 27(6): 1547–1548.

Nacapunchai, D., Kino, H., Ruangsitticha, C., Sriwichai, P., Sriwichai, P., Ishih, A., and Terada, M. (2001). A brief survey of free–living amebae in Thailand and Hamamatsu district, Japan. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2(32): 178–182.

Nuprasert, W. (2009). Genotyping Analysis of Acanthemoeba from Freshwater Samples in Bangkok and Nearby Provinces. Master Thesis in Medical Parasitology. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Passara, P. (2007). Detection of Acanthamoeba keratitis from Contact Lens Storage Cases Using Loop–Mediated Isothermal Amplification Method. Master Thesis in Public Health. Bangkok: Mahidol University. (in Thai)

Pussard, M., and Pons, R. (1977). Morphologie de la paroi kystique et taxonomie du genre Acanthamoeba (Protozoa, Amoebida). Protistologica 13(4): 557–598.

Sharma, S., Srinivasan, M., and George, C. (1990). Acanthamoeba keratitis in non-contact lens wearers. Archives of Ophthalmology 108(5): 676–678.

Schuster, F. L., and Visvesvara, G. S. (2004). Free–living amoebae as opportunistic and non–opportunistic pathogens of humans and animals. International Journal for Parasitology 34(9): 1001–1027.

Soigliaw, K. (2011). Distribution of Soil Acanthamoeba spp. in Phayathai, Salaya and Kanchanaburi Campuses of Mahidol University. Retrieved from www.sc.ma hidol.ac.th/sciex/Abstract2011/BI/BI-P-09.pdf, February 10, 2014.

Wannasan A. (2010). Acanthamoeba. Journal of Associated Medical Sciences 43(1): 20–29.

Yaicharoen, R., Ngrenngarmlert, W., Thongmee, P., and Damsaman, W. (2007). Survey of Acanthamoeba spp. in Dust from Bangkok and Suburban Areas Journal of Associated Medical Sciences 1(40): 46–53. (in Thai)