รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ

Main Article Content

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

Abstract

ผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ส่งบทความเข้ามาตีพิมพ์ในวารสารฯ ขอให้ดำเนินการตามรูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับที่แจ้งไว้นี้ หากไม่ดำเนินการตามรูปแบบที่ถูกต้อง ขออนุญาตปฏิบัติการเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารฯ การจัดทำนิพนธ์ต้นฉบับต้องใส่รายอะเอียด ผู้นิพนธ์ที่อยู่และ email ของผู้นิพนธ์ทุกคนด้วย และไม่ต้องจัดคอลัมน์เป็นแบบสองคอลัมน์ ให้จัดตามที่แจ้งไว้นี้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

Most read articles by the same author(s)

> >>