ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

Main Article Content

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

Abstract

การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการวิจัยของไทยเพื่อให้ตอบโจทย์กับการแก้ปัญหาในปัจจุบัน ทำให้ผู้วิจัยต้องศึกษา วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดของตนเองกับผู้วิจัยท่านอื่นอย่างต่อเนื่อง การนำเสนอบทความในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะในวารสารวิชาการ ทำให้ผู้อ่านงานวิจัยได้เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ แลกเปลี่ยน และนำงานวิจัยที่ผู้นิพนธ์รังสรรค์ขึ้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการใช้ประโยชน์งานวิจัยวิทยา-ศาสตร์โดยตรง ในเชิงอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแพทย์ หรือสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัยวิทยาศาสตร์ คือ การเรียนรู้ธรรมชาติ จึงมีผู้นิพนธ์หลายท่านส่งบทความมาตีพิมพ์ในรูปแบบที่ไม่ใช่งานวิจัยวิทยาศาสตร์ เช่น งานวิจัยวิทยาศาสตรศึกษา งานวิจัยการทดลองในชั้นเรียน ซึ่งทำให้ครูในระดับการศึกษาต่าง ๆ และนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้และใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้ได้ประสิทธิภาพต่อไป วารสารฯ ฉบับที่ท่านถืออยู่นี้ประกอบด้วยบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 3 เรื่อง วิทยาศาสตรศึกษา 4 เรื่อง บทความวิชาการด้านวิทยาศาสตรศึกษา 1 เรื่อง และบทความวิจัยการทดลองในชั้นเรียน 1 เรื่อง ซึ่งบทความทุกเรื่องได้ผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนของการตีพิมพ์อย่างเคร่งครัด จนได้ผลงานที่อ่านง่าย และใช้ภาษาที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมเรียนรู้ไปด้วย ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เสียสละเวลาในการประเมินบทความและให้ข้อเสนอแนะอันมีค่ายิ่งให้กับผู้นิพนธ์ ขอเชิญชวนนักวิจัย ครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารฯ สุดท้ายนี้ ทางกองบรรณาธิการจะรักษามาตรฐานคุณภาพของวารสารฯ และปรับปรุงคุณภาพวารสารฯ ให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเท่าที่จะทำได้ ทางกองบรรณาธิการขออนุญาตปฏิเสธการตีพิมพ์บทความที่เขียนรูปแบบนิพนธ์ต้นฉบับไม่ถูกต้องและบทความที่ไม่เข้าข่ายการตีพิมพ์ในวารสารฯ รวมถึงบทความที่เข้าข่ายการตีพิมพ์ซ้ำซ้อนโดยไม่ต้องผ่านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

Most read articles by the same author(s)

> >>