การบำบัดสารหนูชนิดอาร์เซไนต์และอาร์เซเนตที่ใส่ในดินน้ำขังด้วยบอน

Main Article Content

จอมจันทร์ นทีวัฒนา
ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร
มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย
ประศักดิ์ ถาวรยุติการณ์
สมพร ชุนห์ลือชานนท์

Abstract

Arsenic Remediation of Spiked Arsenite and Arsenate Submerged Soil with Colocasia esculenta (L.) Schott
 
Jomjun Nateewattana, Siripen Trichaiyaporn, Maliwan Saouy, Prasak Thavornyutikarn and Somporn Choonluchanon
 
รับบทความ: 14 มิถุนายน 2560; ยอมรับตีพิมพ์: 10 พฤษภาคม 2561
 
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดูดสะสมปริมาณสารหนูทั้งหมดของต้นบอนและอวัยวะส่วนต่างๆ ของบอนในดินที่ปนเปื้อนอาร์เซไนต์ [As(III)] และอาร์เซเนต [As(V)] และศึกษาศักยภาพของบอนในการนำมาเป็นพืชบำบัดสารหนูอนินทรีย์ในดินน้ำขัง รูปแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล 3 × 4 ในแบบแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยมีทรีตเมนต์คอมบิเนชั่นเท่ากับ 12 ทำการทดลอง 3 ซ้ำ ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ ชนิดของสารหนู 2 ทรีตเมนต์ คือ As(III) และ As(V) และชุดควบคุม ระยะเวลาเพาะปลูกพืช ได้แก่ 15, 30, 45 และ 60 วัน ผลการศึกษาพบว่า เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (two–way ANOVA) ปัจจัยที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ของน้ำหนักแห้งที่ลดลง ได้แก่ ชนิดของสารหนู (p–value = 0.000) โดยเมื่อเปรียบเทียบพหุคูณของค่าเฉลี่ยในแต่ละปัจจัยโดยวิธีของดันเนตต์ (Dunnett’s T3) พบว่า บอนที่ปลูกใน As(III) มีร้อยละการลดลงของน้ำหนักแห้งมากกว่า As(V) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูดสะสมปริมาณสารหนูทั้งหมดของต้นบอน ได้แก่ ชนิดของสารหนู และระยะเวลาที่เพาะปลูก โดยปัจจัยทั้ง 2 มีอิทธิพลร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญ (p–value = 0.000) เมื่อเปรียบเทียบพหุคูณของค่าเฉลี่ยในแต่ละปัจจัย พบว่า As(V) > As(III) > ชุดควบคุม และ 30 > 15 > 45 > 60 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูดสะสมปริมาณสารหนูทั้งหมดในอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของบอนอย่างมีนัยสำคัญ (p–value = 0.000) ในรูปแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล 3 × 4 × 4 ในแบบแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ได้แก่ ชนิดของสารหนู จำนวนวันที่เพาะปลูก และอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของบอน โดยพบว่า 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลร่วมกัน (p–value = 0.000) ได้แก่ ชนิดของสารหนู × จำนวนวันที่เพาะปลูก, ชนิดของสารหนู × อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของบอน, จำนวนวันที่เพาะปลูก × อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของบอน และทั้ง 3 ปัจจัยมีอิทธิพลร่วมกัน (p–value = 0.000) โดยเมื่อเปรียบเทียบพหุคูณของค่าเฉลี่ยในแต่ละปัจจัย พบว่า As(V) > As(III) > ชุดควบคุม, 30 > 15 > 45 > 60 และ ราก > ลำต้น > เหง้า > ใบ ปัจจัยการเคลื่อนย้ายสารหนูขึ้นสู่ส่วนเหนือดิน พบว่า As(III) มีค่า 0.60 – 0.89 และ As(V) มีค่า 0.25 – 0.36 และปัจจัยความเข้มข้นทางชีวภาพ As(III) และ As(V) มีค่าสูงสุดใน วันที่ 30 ของการเพาะปลูกเท่ากับ 0.8792 และ 1.0186 ตามลำดับ บอนจึงมีคุณสมบัติเป็นพืชไฮเพอร์ แอคคูมิวเลเตอร์ในการดูดสะสม As(V)
คำสำคัญ: บอน  สารหนู  อาร์เซไนต์  อาร์เซเนต  ดินน้ำขัง
 
Abstract
The objectives of this research included to study total arsenic accumulation of Colocasia esculenta and its various organs in As(III) and As(V) treated submerged soil and to study the potential inorganic arsenic remediation of C. esculenta in submerged soil. The experimental design was factorial 3 × 4, CRD plan with 12 treatment combinations and 3 replications. Two factors were arsenic speciation including 2 treatments As(III) and As(V) including a control group, and planting time periods were 15, 30, 45 and 60 days. The result of analyzing variance (two–way ANOVA) showed that the significant factor of dry weight decrease (p–value = 0.000) was arsenic speciation. The multiple mean comparison in each factor by Dunnett’s T3 method found that C. esculenta in As(III) treated soils had more % dry weight decreased than As(V) treated soil. The significant factors of total arsenic accumulation (p–value = 0.000) were arsenic speciation and cultivating periods. Both factors had influence each other (p–value = 0.000), while tested multiple comparison found that As (V) > As (III) > control and 30 > 15 > 45 > 60. The significant factors of total arsenic accumulation in various organs of C. esculenta (p–value = 0.000) were arsenic speciation, growing periods and various organs, and two factors had influence each other (p–value = 0.000) comprised arsenic speciation × growing periods, arsenic speciation × various organs and growing periods × various organs. In addition, three factors had co–influence effect (p–value = 0.000). The multiple comparisons of these factors were As(V) > As(III) > Control, 30 > 15 > 45 > 60, and root > petiole > corm > leaf. Arsenic accumulation translocation factors (ATF) of As(III) and As(V) were 0.60 – 0.89 and 0.25 – 0.36, respectively. The highest bioconcentration factor (BFC) values of As(III) and As(V) were 0.8792 and 1.0186 at 30 days, respectively. Therefore, C. esculenta was hyperaccumulating plants of As(V).
Keywords: Colocasia esculenta (L.) Schott, Arsenic, Arsenite, Arsenate, Submerged soil

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

American Water Work Association Water Environment Federation. (1998). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20th ed. New York: American Public Health Association.

Berg, M., Tran, H. C., Nguyen, T. C., Pham, H. V., Schertenleib, R., Giger, W. (2001). Arsenic contamination of groundwater and drinking water in Vietnam: A human health threat. Environmental Science and Technology 35: 2621–2626.

BGS and DPHE. (2001). Arsenic Contamination of Groundwater in Bangladesh. British: Keyworth.

Bunmee, K. (2010). In vitro tuber induction of Caladium (Caladium bicolor VENT.) cv. Motaya, Master of Science Thesis. Department of Biology, Graduate School, Silpakorn University. (in Thai)

Del Razo, L. M., Arellano, M. A., Cebrián, M. E. (1990). The oxidation states of arsenic in well–water from a chronic arsenicism area of northern Mexico. Environmental pollution 64: 143–153.

Dermont, G., Bergeron, M., Mercier, G., Richer–Laflèche, M. (2008). Soil washing for metal removal: A review of physical/chemical technologies and field application. Journal of Hazardous Materials 152(1): 1–31.

Jampanil, J. (2000). Efficiency of arsenic removal from soil by Colocasia esculenta (L.) Schott (Dark violet and green). Master Thesis in Environmental Science Bangkok: Inter-Departmental Program in Environmental Management, Graduate School of Chulalongkorn University. (in Thai)

Kuo, T. L. (1968). Arsenic content of artesian well water in endemic area of chronic arsenic poisoning. Report of Department of Pathology and Graduate Institute of National Taiwan University 20: 7–13.

Leist, M., Casey, R. J., and Caridi, D. (2000). The management of arsenic wastes: problems and prospects. Journal of Hazardous Materials 76(1): 125–138.

Mandal, B. K., and Suzuki, K. T. (2002). Arsenic around the world: A review. Talanta 58: 201–235.

Marin, A. R., Masscheleyn, P. H., and Patrick, W. H. (1992). The influence of chemical form and concentration of arsenic on rice growth and tissue arsenic concentration. Plant and Soil 139: 175–183.

Meharg, A. A., and Hartley–Whitaker, J. (2002). Arsenic uptake and metabolism in arsenic resistant and non–resistant plant species. New Phytologist 154: 29–43.

Mulligan, C. N., Yong, R. N., and Gibbs, B. F. (2001). Remediation technologies for metal–contaminated soils and groundwater: An evaluation. Engineering Geology 60(1– 4): 193–207.

Nateewattana, J. (2012).Technology used for environmental arsenic remediation. Naresuan Phayao Jounal 5(3): 258–270.

Nateewattana, J. (2014). Arsenic phytoremediation in soil and sediment: Mechanism and management. KKU Science Journal 42(4): 730–747. (in Thai)

Ng, J. C. (2005). Environmental contamination of arsenic and its toxicological impact on humans. Environmental Chemistry 2: 146–160.

Pickering, I. J., Roger, C. P., Martin, J. G., Robert, D. S., Graham, N. G., and David, E. S. (2000). Reduction and coordination of arsenic in Indian mustard. Plant Physiology 122: 1171–1177.

Quaghebeur, M., and Rengel, Z. (2005). Arsenic speciation governs arsenic uptake and transport in terrestrial plants. Microchimica Acta 151: 141–152.

Rahman, M. A., and Hasegawa, H. (2011). Aquatic arsenic: Phytoremediation using floating macrophytes. Chemosphere 83: 633–646.

Sampanpanish, P. (2015). Phytoremediation. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Sancha, A. M., and Castro, M. L. (2001). Arsenic in Latin America: occurrence, exposure, health effects and remediation. Amsterdam: Elsevier.

Su, C., and Puls, R. W. (2001). Arsenate and arsenite removal by zerovalent iron: kinetics, redox transformation, and implication for in situ groundwater remedia-tion. Environmental Science and Tech-nology 35(7): 1487–1492.

Sun, G. F., Pi, J. B., Li, B., Guo, X. Y., Ya-mauchi, H., Yoshida, T. (2001). Progresses on researches of endemic arsenism in China: Population at risk, intervention actions, and related scientific issues. Amsterdam: Elsevier.

Wei, C. Y., Sun, X., Wang, C. and Wang, W. Y. (2006). Factors influencing arsenic accumulation by Pterisvittata: A comparative field study at two sites. Environmental Pollution 141: 488–493.

Williams, M. (1997). Mining–related Arsenic Hazards: Thailand Case-study. British: Geological Survey Technical Report.