การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื่อง เทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิสเพื่อศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาตรี

Main Article Content

ยศวดี ฐิติวร
ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ
เข้ม พุ่มสะอาด
ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต

Abstract

Development of an Analytical Chemistry Laboratory on Capillary Electrophoresis Technique to Investigate Undergraduates’ Learning Efficiency
 
Yotwadee Thitivorn, Piyada Jittangprasert, Kem Pumsa-ardand Piyarat Dornbundit
 
รับบทความ: 11 พฤษภาคม 2560; ยอมรับตีพิมพ์: 18 ตุลาคม 2560
 
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื่อง เทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส ให้มีประสิทธิภาพ และศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีที่เรียนด้วยบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มที่ศึกษา ได้แก่ นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบว่า การประเมินคุณภาพของบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื่อง เทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก และวัดค่าประสิทธิภาพของบทปฎิบัติการจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนิสิตทั้งหมดระหว่างเรียน (E1) และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตทั้งหมดหลังเรียนด้วยบทปฏิบัติการ (E2) โดยกำหนดเกณฑ์เป็น E1/E2 ไม่น้อยกว่า 80/80 ซึ่งได้ผลเท่ากับ 80.00/ 80.44 และเครื่องมือวัดผล ได้แก่ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และแบบวัดความพึงพอใจต่อบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เรื่อง เทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80  0.56 และ 0.92 ตามลำดับ เมื่อนำบทปฏิบัติ การเคมีวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ พบว่า นิสิตที่เรียนด้วยบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื่อง เทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (p < .05) นอกจากนี้นิสิตมีความพึงพอใจต่อบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์อยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ: บทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  แคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ  ความพึงพอใจ
 
Abstract
The purposes of this research were to develop an effective analytical chemistry laboratory on capillary electrophoresis technique and to study undergraduates’ learning efficiency on learning achievement, integrated science process skills and satisfaction. Study group was third–year undergraduates in the Department of Chemistry, Faculty of Science, Srinakharinwirot University. The experts’ evaluation result showed that the quality of developed laboratory was at excellent level. The laboratory efficiency (E1/E2) was 80.00/80.44 that was more than the criteria of 80/80. The reliability of learning achievement, integrated science process skills tests and satisfaction survey in the laboratory on capillary electrophoresis technique were 0.80, 0.56 and 0.92, respectively. The results revealed that student’s learning achievement and integrated science process skills after learning with the laboratory on capillary electrophoresis technique were significantly higher than those before learning (p < .05). Students’ satisfaction on the laboratory was at good level as well.
Keywords: Analytical laboratory, Capillary electrophoresis, Learning achievement, Integrated science process skill, Satisfaction

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Chia, M. C., Sweeney, C. M., and Odom, T. W. (2011). Chemistry in microfluidic channels. Journal of Chemical Education 88(4): 461–464.

Dechakhup, P. (2002). Teaching Behavior in Science. Bangkok: Technical Vocational Development Institute. (in Thai)

Fakayode, S. O., King, A. G., Yakubu, M., Mohammed, K., and Pollard, D. A. (2012). Determination of Fe content of some food items by flame atomic absorption spectroscopy (FAAS): A guided–inquiry learning experience in instrumental analysis laboratory. Journal of Chemical Education 89(1): 109–113.

Fongsri, P. (2011). Educational Evaluation: Moving from Concept to Practice. 6th ed. Bangkok: Ton Kaew. (in Thai)

Khammani, T. (2012). Science of Teaching: Knowledge for Effective Learning Management. 15th ed. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Khukhantin, S. (2010). A Study on Efficiency of an Aerobic Treatment System for the Developing of Laboratory Directions “Waste Water Treatment” for Mathayomsuksa IV Students Patarapitayagan School. Master’s Thesis in Education. Bangkok: Srinakharinwirot University. (in Thai)

Laohapaiboon, P. (1999). Teaching Science. 3rd ed. Bangkok: Thai Watana Panich. (in Thai)

Ministry of Education.(2008). The Basic Educ-ation Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008). Retrieved from http://www.curriculum51.net/viewpage.php?t_id=95, January 1, 2014. (in Thai)

Phasuk, S. (2000). A Development of Laboratories for Natural Product Chemistry on Extraction and Separation of Chemical Components from Domestic Herbs for Rajabhant Institute’s Science Curriculum. Doctoral Dissertation in Education. Bangkok: Srinakharinwirot University (in Thai)

Soamnoi, T. (2005). The Development of Laboratory Directions for Mathayom suksa Students Entitiled “Microorganisms for Decoloration of Textile Dyes”. Master’s Thesis in Education. Bangkok: Srinakharinwirot University. (in Thai)

Somaket, S. (2001). A Comparison of Prathomsuksa 5 Students’ English Learning Achievement and Satisfaction between the Project Approach and the Teacher’s Book. Master’s Thesis in Education. Mahasarakham: Mahasarakham University. (in Thai)

Srinakharinwirot University, Faculty of Science. (2012). Analytical Chemistry Laboratory 2. Bangkok: Author. (in Thai)

Srisa-ard, B. (1998). Development of curriculum and instruction. 2nd ed. Bangkok: Chomromdek Publishing House. (in Thai)

Suntornsuk, L. (2008). Capillary Electrophoresis. Bangkok: Faculty of Pharmacy, Mahidol University. (in Thai)

Teerasong, S., and McClain, R. L. (2011). A student–made microfluidic device for electrophoretic separation of food dyes. Journal of Chemical Education 88(4): 465–467.

Wongnapa, P. (2005). A Development of Science Laboratory Directions on Extrac-tion and Isolation of Xanthones from Mangosteen Fruits for Twelfth Grade Students in Chanthaburi Province. Master’s Thesis in Education. Bangkok: Srinakharinwirot University. (in Thai)

Most read articles by the same author(s)