ความไวต่อการรับรู้และการตัดสินใจในประเด็นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Main Article Content

อรรัมภา คำนูเอนก
พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ
อุไรวรรณ อรัญวาสน์

Abstract

High School Students’ Sensitivity and Judgement on the Issue of Modern Biotechnology
 
Onrumpa Kumnuanek, Pongprapan Pongsophon and Uraiwan Arunyawat
 
รับบทความ: 18 เมษายน 2560; ยอมรับตีพิมพ์: 20 มีนาคม 2561
 
บทคัดย่อ
ความไวต่อการรับรู้และการตัดสินใจทางชีวจริยธรรมเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคคล การปลูกฝังจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงต้องทำความเข้าใจและส่งเสริมปัจจัยพื้นฐานทางจริยธรรมทั้งสองนี้เสียก่อน งานวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาระดับความไวต่อการรับรู้และรูปแบบการตัดสินใจทางชีวจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี ชีวภาพสมัยใหม่ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 191 คน จาก 3 โรงเรียน ในจังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามปลายเปิด ลักษณะเป็นสถานการณ์ที่นำเสนอประเด็นโต้แย้งของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ จำนวน 4 สถานการณ์ ได้แก่ 1) มารดากับการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม 2) ฝ้ายบีที 3) วัวตัดต่อพันธุกรรมเพื่อผู้ป่วยซิสติกไฟโบรซิส และ 4) ข้าวทองตัดต่อพันธุกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดกลุ่มคำตอบตามเกณฑ์ ซึ่งแบ่งระดับความไวต่อการรับรู้ชีวจริยธรรม เป็น 3 ระดับ สำหรับเกณฑ์การวิเคราะห์รูปแบบการตัดสินใจทางชีวจริยธรรม แบ่งเป็น 5 รูปแบบ ผลการวิเคราะห์คำตอบพบว่า ยังมีนักเรียนจำนวนมากที่มีความไวต่อการรับรู้ชีวจริยธรรมอยู่ในระดับขั้นแรก คือ ไม่มีการระบุถึงความกังวลทางจริยธรรมต่อสถานการณ์เรื่องวัวตัดต่อพันธุกรรมเพื่อผู้ป่วยซิสติกไฟโบรซิสและข้าวตัดต่อพันธุกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร (คิดเป็นร้อยละ 56.54 และ 57.59 ตามลำดับ) เมื่อพิจารณารูปแบบการตัดสินใจ พบว่าถึงแม้นักเรียนส่วนใหญ่กว่า 2 ใน 3 มีรูปแบบการตัดสินใจโดยใช้เหตุผล แต่ยังเป็นการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลบนพื้นฐานที่พิจารณาถึงผลลัพธ์ (ร้อยละ 45.68) มากกว่าที่จะพิจารณาเจตนาของการกระทำตามหลักชีวจริยธรรม (ร้อยละ 19.11) และที่สำคัญคือ ยังมีนักเรียนมากกว่า 1 ใน 3 ที่ตัดสินใจโดยไม่ใช้เหตุผล เป็นเพียงการใช้สัญชาตญาณ (ร้อยละ31.42)
คำสำคัญ: ชีวจริยธรรม  ความไวต่อการับรู้ชีวจริยธรรม  การตัดสินใจทางชีวจริยธรรม  ประเด็นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
 
Abstract
Sensitivity and Judgment are determiners for ethical action. They should be examined and developed in the first place by a teacher. This study aimed to explore high school students’ sensitivity and judgment on the issue of modern biotechnology. The respondents were 191 high school students in Science–oriented program from 3 schools in Saraburi, Thailand. They had already learned basic concepts of genetics and the process of genetic engineering.  The instrument was an open–ended questionnaire using four scenarios: 1) Screening for Down’s syndrome, 2) BT cotton, 3) GM cows for cystic fibrosis patients and 4) Golden rice for nutritious enhancement. To measure the sensitivity, the students were asked to list questions or concerns that they might have from the scenario. Regarding the judgment, they were further asked to give their position and reasons on the issue. Their responses were interpreted and classified into predetermined categories using content analysis which divided into three levels for the sensitivity and five patterns for the judgment. The results on the sensitivity indicated the majority of the students were insensitive to all issues, especially in GM cows and golden rice (56.54 and 57.59, respectively). Their inquiries were likely general or centered on the techniques and processes in the genetic engineering rather than showing concerns on the implication. Regarding the judgment, two thirds of the students were a rationalist. Forty-five percent of students analyzed and took into account the consequences for each choice while 19 percent of them applied ethical judgments along with the consequences in making a decision. Notably, some students (31.42%) made a decision by their gut feeling. Implications for the teaching Bioethics were discussed.
Keywords: Bioethics, Bioethical sensitivity, Bioethical judgment, Issue of modern biotechnology

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

American Association for the Advancement of Science (AAAS). (1990). Science for All Americans. New York: Oxford University.

Bosser, U., Lundin, M., and Linder, C. (2015). Challenges faced by teachers implementing socio–scientific issue as core element in their classroom practices. European Journal of Science and Mathematics Education 3(2): 150–176.

Chen, S. Y., and Raffan, J. (1999). ‘Science for citizenship’ fir decision making and the social construction of scientific knowledge. Science Education 78: 185–201.

Clarkeburn, H. (2002). A Test for ethical sensitivity in Science. Journal of Moral Education 31(4): 439–453.

Črne–Hladnik, H., Hladnik, A., Javornik, B., Košmelj, K. and C. Peklaj, C. (2012). Is judgment of biotechnological ethical aspects related to high school students’ knowledge? International Journal of Science Education 34(8): 1277–1296.

Dawson, V. M. and Schibeci, R. A. (2003a). West Australian school students’ understanding of biotechnology. International Journal of Science Education 25: 57–69.

Dawson, V. M. and Schibeci, R. A. (2003b). Western Australian high school students’ attitudes towards biotechnology process. Journal of Biological Education 38(1): 7–12.

Dawson, V. M. and Taylor, P.C. (1999). Teaching bioethics in science: Does it make a difference? Australian Science Teachers’ Journal 45: 59–164.

DeDeker, P. F. (1987). Teaching bioethical decision making in high school. The American Biology Teacher 49(7): 428–432.

Fowler, S. R., Zeidler, D. L., and Sadler, T. D. (2009). Moral sensitivity in the context of socioscientific issues in high school science students. International Journal of Science Education 31(2): 279–296.

Gunter, B., Kinderlerer, J., and Beyleveld, D. (1998). Teenager and biotechnology: A survey of understanding and opinion in Britain. Studies in Science Education 32: 81–112.

Hill, R., Stanistreet, M., Boyes, E., and O’Sullivan, H. (1998). Reactions to a new technology: Students’ ideas about genetically engineered foodstuffs. Research in Science and Technology Education 16: 203–216.

Hill, R., Stanistreet, M., O’Sullivan, H., and Boyes, E. (1999). Genetic engineering of animals for medical research: Students’ views. School Science Review 80: 23–30.

Institute for Promoting Teaching Science and Technology (IPST). (2011). The fourth Biology teacher’s guide book. Bangkok: Karusapa. (In Thai)

Kara, Y. (2012). Pre–service biology teachers’ perceptions on the instruction of socio–scientific issues in curriculum. European Journal of Teacher Education 35(1): 111–129.

Kohlberg, L. (1969). Stage and sequences: The cognitive development approach to socialization. In Goslin, D. A. (Ed.), Handbook of Socialization Theory and Re-search. Chicago: Rand McNally.

Levinson, R., and Reiss, M. (2003). Key Issues in Bioethics. London: Routledge Falmer.

Lewis, J., and Leach, J. (2006). Discussion of socio–scientific issues: The role of science knowledge. International Journal of Science Education 28(11): 1267–1287.

National Research Council of Thailand. (2013). Teachers and Strengthening Ethics to Students. Bangkok: Author. (in Thai)

Olsher, G., and Dreyful, A. (1999). The ‘ostension–teaching’ approach as a means to develop junior-high student attitudes to-wards biotechnologies. Journal of Biological Education 34: 24–30.

Ottander, C., and Ekborg, M. (2012). Students’ experience of working with socioscientific issues – A quantitative study in seconddary school. Research in Science Education 42: 1147–1163.

Piriyakul, K. (2014). Bioethics. Retrieved from http://biology.ipst.ac.th/?p=710, May 13, 2014. (in Thai)

Pundumanawin, D. (2007). Report: The Synthesis of Research on Morality Ethics in Thai and International. Office of Knowledge Management and Development. (in Thai)

Reiss, M. (2003). How we reach ethical con-clusions. In Levinson, R., and Reiss, M. (Eds.), Key Issues in Bioethics. London: Routledge.

Reiss, M. (2006). Teacher education and the new biology. Teaching Education 17: 121–131.

Rest, J. R. (1986). Moral development: Advances in research and theory. New York: Praeger.

Sadler, T. D. (2004). Moral sensitivity and its contribution to the resolution of socio–scientific issues. Journal of Moral Education 33(3): 339–358.

Sadler, T. D., and Zeidler, D. (2004). The Morality of socio–scientific issues: Construal and resolution of genetic engineering dilemmas. Science Education 88: 4–27.

Saunders, J. K., and Rennie, J. L. (2011). A pedagogical model for ethical inquiry into socioscientific issue in science. Research in Science Education 43: 253–274.

Schibeci, R. A. (2000). Students, teachers and impact of biotechnology in the community. Australian Science Teachers’ Journal 46: 27–33.

Sinawat, S. (2005). Human genome project and infertility practice. Srinagarind Medical Journal. 20(1): 43–47. (in Thai)

Technical Commission on Biosafety. (2013). Biosecurity Guidelines for Work Related to Modern Biotechnology or Genetic Engineering. 8th ed. Bangkok: P.A. Living Printing. (in Thai)

Wood–Robinson, C., Lewis, J., Leach, J., and Driver, R. (September, 1997). Genetics and scientific literacy: the results of a research project and their implications for the school curriculum and for teaching. Paper presented at the V Congreso Internacional sobre Investigacion en la Didactica de las Ciencias, Universidad de Murcis.