ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยของครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Main Article Content

สุระ วุฒิพรหม
กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา
รัชภาคย์ จิตต์อารี

Abstract

Enrichment Science Classroom Teachers in the Lower Part of North-Eastern Thailand
 
Sura Wuttiprom, Karntarat Wuttisela and Rachapak Chitaree
 
รับบทความ: 21 ธันวาคม 2558;  ยอมรับตีพิมพ์: 6 มิถุนายน 2559
 
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยในสองประเด็นย่อย ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยไม่ประสบความสำเร็จจากมุมมองของครู และความเข้าใจด้านทักษะวิจัยของครู กลุ่มที่ศึกษาในการวิจัยซึ่งชักตัวอย่างมาอย่างเจาะจง ได้แก่ ครูวิทยาศาสตร์ที่ทำหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 71 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ครูระบุสาเหตุที่ทำให้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยไม่ประสบความสำเร็จ และแบบประเมินขีดความสามารถด้านทักษะวิจัย เป็นข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 24 ข้อ วัดทักษะวิจัย 6 ทักษะ ได้แก่ ระบุและควบคุมตัวแปร ตั้งสมมติฐาน กำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ กราฟและการตีความหมายข้อมูล การออก- แบบการทดลอง และการตั้งคำถามวิจัย ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 50 ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยไม่ประสบความสำเร็จเกิดความไม่มั่นใจในศักยภาพตนเองของครู และเกิดจากความเข้าใจด้านทักษะวิจัยของครูมีค่าเท่ากับร้อยละ 69
คำสำคัญ: โครงงานฐานวิจัย  ครูวิทยาศาสตร์  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
 
Abstract
The aim of this article was to identify two factors affecting the success of research-based learning, i.e., teachers’ perspectives of difficulties using research-based learning and teachers’ understanding of science research. A purposive study group of 71 science teachers was drawn from Enrichment Science Classroom teachers in the lower part of North-Eastern Thailand who fulfilled roles as science fair project advisers. The research tool consisted of open-ended questions that asked the teachers to identify reasons why research-based learning was not successful, and the research skill competency test containing 24 multiple-choice items with four options that assessed teachers' performances of research skills associated with identifying and controlling variables, formulating hypotheses, defining operationally, graphing and interpreting data, designing investigations, and formulating researchable questions. The findings revealed that 50% of the respondents did not have confidence in their ability. The average teachers’ performance in the RSC test was 69%.
Keywords: Research based-learning, Science teachers, Enrichment science classroom

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., Krajcik, J. S., Guzdial, M., and Palincsar, A. (1991). Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning. Educational psychologist 26(3–4):

–398.

Edelson, D. C., Gordin, D. N., and Pea, R. D. (1999). Addressing the challenges of inquiry-based learning through techno-logy and curriculum design. Journal of the learning sciences, 8(3-4), 391-450.

Guskey, T. R. (1986). Staff development and the process of teacher change. Educational researcher 15(5): 5–12.

Hargreaves, D. (2007). Teaching as a research-based profession: possibilities and prospects (The Teacher Training Agency Lecture 1996). In Hammersley, M. (Ed.), Educational research and evidence-based practice (pp. 3–17). Los Angles: SAGE.

Kirschner, P. A., Sweller, J., and Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. Educational psychologist 41(2): 75–86.

Panich, V. (2013). Teachers for Students: Make the Flipped Classroom. Bangkok: P. R. Printing Mass Product. (in Thai)

Prasertsan, S. (2012). Research-based Learning: Innovative Learning Process of Education in Thailand. Bangkok: The Thailand Research Fund. (in Thai)

Srinarumol, N. (2007) Recording Experienced from Outstanding Science Fair Project “Dehiscence and Dispersal of the Popping Pod Ruelia tuberose L.” Bangkok: Office of the Education Council. (in Thai)

Wuttiprom, S., Wuttisela, K., and Chitaree, R., (2014). Science fair projects of enrich science classroom students and science teachers’ performances as science fair project assessors. Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning 5(1): 67–75. (in Thai)

Most read articles by the same author(s)

> >>