ISSN 1906-9790

Published: 2013-11-04

กองบรรณาธิการ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ค-ง

รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

จ-ฉ

การติดตามแอคทิวิทีของเอนไซม์บางชนิดในกระบวนการทำน้ำหมักชีวภาพ

ชัยวัฒน์ วงศ์เศวตศิลา, วิชิตพล มีแก้ว, เฉลิมพร เสริมมติวงศ์, ณัฐพล ขันธปราบ, สุชาดา ตุงคนาคร, ภูตะวัน แสนใจอิ, สุภาภรณ์ ศิริโสภณา, สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ

89-96

การตรวจหาแอคทิวิทีของเอนไซม์เพอร์ออกซิเดสในผลเงาะ

สมบัติ คงวิทยา, อริสรา อรกุล, เบญจวรรณ ช่อชู, ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ, สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ

97-103

การสร้างกับดักลูกน้ำยุงโดยใช้ขวดน้ำพลาสติก

อดิชัย สุพรรณท้าว, พงษ์ตะวัน แสงทอง, ฐาปกรณ์ พนารินทร์, และณัฐวุฒิ นวลเทพ

111-118

ดัชนีผู้เเต่ง

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

177-178