การพัฒนาและประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนผ่านระบบการประเมิน BEAR

Main Article Content

ศักรินทร์ อะจิมา
พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ
ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง

Abstract

Development and Assessment of Learners’ Learning Progression for Scientific Competency through BEAR Assessment System
 
Sakkarin Achimar, Pongprapan Pongsophon and Pattamaporn Pimthong
 
รับบทความ: 9 ธันวาคม 2565; แก้ไขบทความ: 3 มีนาคม 2566; ยอมรับตีพิมพ์: 4 เมษายน 2566; ตีพิมพ์ออนไลน์: 30 กันยายน 2566
 
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการพัฒนาและประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนผ่านระบบการประเมิน BEAR โดยเริ่มต้นด้วยการนำเสนอที่มาและความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน นิยามและความสำคัญของความก้าวหน้าในการเรียนรู้ การนำเสนอรูปแบบการประเมินแบบ BEAR และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการนำรูปแบบการประเมินแบบ BEAR ไปใช้ในการพัฒนาและประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้การโต้แย้งซึ่งเป็นหนึ่งในสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน รวมถึงข้อแนะนำในการนำข้อมูลความ ก้าวหน้าในการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
คำสำคัญ:  ความก้าวหน้าในการเรียนรู้  สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์  การประเมินเพื่อการเรียนรู้  ระบบการประเมิน BEAR
 
Abstract
This article aims to present the development and assessment of learners’ learning progression for scientific competency. It begins with presenting the background and significance of the development of scientific competence of learners. It presents the definition and importance of learning progression, BEAR assessment system and the case study of the application of the BEAR assessment system in the development and evaluation of scientific argumentation, one of components of scientific competency. This article discusses how to apply information from learning progression in curriculum development, teaching, and assessment.
Keywords:  Learning progression, Science competency, Assessment for learning, BEAR assessment system

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)

References

Achieve, I. (2015). The Role of Learning Progressions in Competency–Based Pathways. Retrieved from https://www.achieve.org/files/Achieve-LearningProgressionsin CBP.pdf, November 12, 2022.

Alonzo, A. C. (2011). Learning progressions that support formative assessment practices. Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives 9(2–3): 124–129. DOI:10.1080/15366367.2011.599629

Alonzo, A. C. (2018). An argument for formative assessment with science learning progressions. Applied Measurement in Education 31(2): 104–112.

Auld, E., Xiaomin, L., and Morris, P. (2022). Piloting PISA for development to success: An analysis of its findings, framework and recommendations. Compare: A Journal of Comparative and International Educ-ation 52(7): 1145–1169.

Chen, Y.–C., Park, S., and Hand, B. (2016). Examining the use of talk and writing for students’ development of scientific conceptual knowledge through constructing and critiquing arguments. Cognition and Instruction 34: 100–147.

Chomeya, R. (2019). Visible learning. Journal of Education, Mahasarakham University 13(2): 22–31. (in Thai)

Corcoran, T., Mosher, F. A., and Rogat, A. (2009). Learning Progressions in Science: An Evidence–Based Approach to Reform. Philadelphia, PA: Consortium for Policy Research in Education.

Draney, K. (2009). Designing Learning Progressions with the BEAR Asessment System. Paper presented at the Learning Progressions in Science (LeaPS) Conference, Iowa City.

Duncan, R. G., and Hmelo–Silver, C. E. (2009). Learning progressions: Aligning curriculum, instruction, and assessment. Journal of Research in Science Teaching 46(6): 606–609.

Duschl, R. A., Schweingruber, H. A., and Shouse, A. W. (2007). Taking science to school: learning and teaching science in grades K–8. USA: National Academies Press.

Equitable Education Fund. (2021).The Heart of Learning is to Look at the Student as the Center. Retrieved from https://www.eef.or.th/article-07-02-21, October 21, 2022.

Gotwals, A., and Birmingham, D. (2016). Eliciting, identifying, interpreting, and responding to students’ ideas: Teacher candidates’ growth in formative assessment practices. Research in Science Education 46(3): 365–388.

Henderson, J. B., MacPherson, A., Osborne, J., and Wild, A. (2015). Beyond construction: Five arguments for the role and value of critique in learning science. International Journal of Science Education 37(10): 1668–1697.

Heritage, M., Kim, J., Vendlinski, T., and Herman, J. (2009). From evidence to action: A seamless process in formative assessment. Educational Measurement: Issues and Practice 28(3): 24–31.

Jin, H., Shin, H. J., Hokayem, H., Qureshi, F., and Jenkins, T. (2019). Secondary students’ understanding of ecosystems: A learning progression approach. International Journal of Science & Mathematics Education 17(2): 217–235.

Julia, C. A., William, J. B., Kerstin, K., and Jürgen, M. (2018). Assessment of competencies in scientific inquiry through the application of rasch measurement techniques. Education Sciences 8(4): 184.

Klainin, S. (2012). Science Education in Thailand: The development and dilemmas. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/0BwqFSkq5b7zSLVIzendtdk1vUmc/view?resourcekey=0-eMvC4jmINkrdzTbH_ jVaUA, October 18, 2022. (in Thai)

Kongkoey, T., Boonsoong, B., and Ketsing, J. (2022). Grade 10 students’ learning progressions for ecosystem through adaptive instruction. Journal of Education Nare-suan University 24(1): 138–152. (in Thai)

Langbeheim, E., Ben–Eliyahu, E., Adadan, E., Akaygun, S., and Ramnarain, U. D. (2022). Intersecting visual and verbal representations and levels of reasoning in the structure of matter learning progression. Chemistry Education Research and Practice 23(4): 969–979.

Lehrer, R., and Schauble, L. (2015). Learning Progressions: The whole world is not a stage. Science Education 99(3): 432–437.

Linacre, J. M. (2002). “What do infit and outfit, mean–square and standardized mean?” Rasch Measurement Transactions 16(2): 8–18.

Mark, W. (2005). Constructing Measures: An Item Response Modeling Approach. Mahwah, NJ: Routledge.

National Research Council. (2001). Knowing what students know: The science and design of educational assessment. Wash-ington, DC: National Academies Press.

OECD. (2019). “PISA 2018 Science Framework” in PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. Paris: OECD. DOI: 10.1787/f30da688-en

OECD. (2019). PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. Paris: OECD. DOI: 10.1787/b25efab8-en

Osborne, J. F., Henderson, J. B., MacPherson, A., Szu, E., Wild, A., and Yao, S. Y. (2016). The development and validation of a learning progression for argumentation in science. Journal of Research in Science Teaching 53(6): 821–846.

Otero, V. K. (2006). Moving beyond the ‘get it or don’t’ conception of formative assessment. Journal of Teacher Education 57(3): 247.

Pasunon, P. (2016). Evaluation of inter–rater reliability using kappa statistics. The Journal of Faculty of Applied Arts 8(1): 2–20. (in Thai)

Ruiz–Primo, M. A., and Furtak, E. M. (2007). Exploring teachers’ informal formative assessment practices and students’ understanding in the context of scientific inquiry. Journal of Research in Science Teaching 44(1): 57–84.

Songer, N. B., Kelcey, B., and Gotwals, A. W. (2009). How and when does complex reasoning occur? Empirically driven development of a learning progression focused on complex reasoning about biodiversity. Journal of Research in Science Teach-ing 4(6): 610–631.

The BEAR Center. (2009). The BEAR Assessment System. Retrieved from https://old. bear.berkeley.edu/page/bear-assessment-system, November 12, 2022.

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2020). Science Competency–Based Learning Management: Teacher Potential Training Program for Teacher Competencies for the 21st Century. Retrieved from https://eledu.ssru.ac.th/sumalee_ti/pluginfile.php/218/mod_resource/content1/Scientific Competency Learning Management for the Development of Thinking.pdf, October 24, 2022. (in Thai)

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2018). PISA 2015 Assessment Results Science, Read-ing and Mathematics Education Excellence and Equality. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/1XE2_ubzIwLNH5tSZjgsIM33eYdzq1lYl/view, November 11, 2022. (in Thai)

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2021). PISA Assessment Results 2018 Reading, Mathematics and Science. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/1YJPcpAk6FfQb9RP3FBumLvZIgDgOpTUo/view, October 10, 2022. (in Thai)

Todd, A., Romie, W. L., and Cook Whitt, K. (2017). Development and validation of the learning progression–based assessment of modern genetics in a high school context. Science Education 101(1): 32–65.

Tom Gallacher, M. J. (2019). “Learning Progressions”: A historical and theoretical dis-cussion. Research Matters 2019(28): 10–16.

Wilson, M. (2009). Measuring progressions: Assessment structures underlying a learn-ing progression. Journal of Research in Science Teaching 46(6): 716–730.

Wright, B. D. (1977). Solving measurement problems with the Rasch model. Journal of Educational Measurement 14(2): 97–116.

Most read articles by the same author(s)