พหุกรณีศึกษา: การรับรู้เกี่ยวกับความรู้ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะและการปฏิบัติการสอนของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

Main Article Content

กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
พงษ์ประพันธ์ พงศ์โสภณ
พัฒนี จันทรโรทัย

Abstract

Multiple-Case Studies: Perceptions of Lower Secondary School Science Teachers in regard to Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) and Teaching Practices in Opportunity Expansion Schools
 
Kobwit Piriyawat, Pongprapan Pongsophon and Pattanee Jantrarotai
 
รับบทความ: 30 กรกฎาคม 2559; ยอมรับตีพิมพ์: 15 กุมภาพันธ์ 2560
 
บทคัดย่อ
การศึกษารายพหุกรณีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้และการปฏิบัติการสอนเกี่ยวกับความรู้ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 คน จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 3 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคกลาง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ การทำแบบวัดและการสังเกต ตลอดจนการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ โดยในงานวิจัยนี้ได้ใช้กรอบแนวคิด TPACK ของ Koehler and Mishra (2009) โดยศึกษาเพียง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะ (CK) ความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ (PCK) และความรู้ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ (TPACK) ซึ่งจากงานวิจัยบ่งชี้ว่าสามารถสะท้อนให้เห็นจากการปฏิบัติได้อย่างชัดเจน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์แบบ constant-comparative method ซึ่งแบ่งวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ภายในกรณี (within-case analysis) และขั้นที่ 2 วิเคราะห์ระหว่างกรณี (cross-case analysis) แล้วนำมาสังเคราะห์เป็นข้อสรุปและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยเทคนิคแบบสามเส้า ผลการวิจัยพบว่า ครูที่เป็นพลวิจัยมีการรับรู้ว่าตนมีความรู้ในเนื้อหา วิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นอย่างดี แต่ยังประสบปัญหาด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะที่เน้นการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และประสบปัญหาด้านความรู้ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ โดยครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้บ้าง ส่วนใหญ่ในลักษณะของสื่อการสอน แต่ยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ได้ ส่งผลต่อการปฏิบัติการสอนของครู โดยพบว่าครูเลือกวิธีการสอนแบบบรรยายและไม่ค่อยได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน เนื่องจากไม่สามารถบูรณาการความรู้ทั้ง 3 องค์ประกอบดังกล่าวเข้าด้วยกันได้ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยนี้ คือ แนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ต้องคำนึงถึงบริบทของครู ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและความต้องการในการพัฒนาตามสภาพการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครูและการปรับการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรผลิตครูในอนาคตต่อไป
คำสำคัญ: การรับรู้ของครู  ความรู้ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ   ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
Abstract
The multiple case study aimed to examine the perceptions and teaching practices in regard to Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) of six lower secondary science teachers from three Opportunity Expansion Schools under Primary Educational Service Area Office in central region of Thailand. Interviews, test, classroom observation and the analysis of lesson plan were used as sources of data collection. Using Koehler and Mishra’s TPACK framework (2009), three components were focused, suggested by literature, to be well reflected and measurable in classroom practice; Content Knowledge (CK), Pedagogical Content Know-ledge (PCK) and Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) in this research. Data were analyzed using constant comparative method: Step 1 within-case analysis and Step 2 cross-case analysis. The meaning was discerned and determined the credibility by data triangulation technique. The result revealed that most of teachers perceived that they had adequate content knowledge. However, they had problems in Pedagogical Content Knowledge on some the essential features of the inquiry-based approach. In addition, they felt they did not know what and how technology could enhance inquiry-based teaching. The teachers were more likely to use technology in teaching science as instructional media consistent with their practice. It was found that teachers had chosen lecturing as a main teaching method and rarely used technology in the teaching since they could not integrate the three elements of TPACK.  The findings suggested that professional development model for TPACK should be designed and implemented by taking into account the context, constraints regarding learning and teaching and their needs and motivation.
Keywords: Teacher’s perceptions, Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), Lower secondary science Teachers

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Abbott, J., and Faris, S. (2000). Integrating technology into preservice literacy instructtion: A survey of elementary education students’ attitudes toward computers. Journal of Research on Computing in Education 33(2): 149–182.

Aduwa-Ogiegbaen, S. E., and Iyamu, E. O. S. (2005). Using information and communication technology in secondary schools in Nigeria: Problems and prospects. Educational Technoloby & Society 8(1): 104–112.

Akbulut, Y. (2010). Reflections of preservice information technology teachers’ regarding cyber bullying. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 2(3): 67–76.

Albion, P. R. (1999). Some factors in the development of self-efficacy beliefs for computer use among teacher education students. Journal of Technology and Teacher Education 9(3): 321–347.

Anderson, R. D. (2002). Reforming science teaching: What research says about inquiry. Journal of Science Teacher Education 13(1): 1–12.

Baylor, A. L., and Ritchie, D. (2002). What factors facilitate teacher skill, teacher morale, and perceived student learning in technology-using classrooms? Computers and Education 39: 395–414.

Beckett, E. C., Wetzel, K., Chisholm, I. M., Zambo, R., Buss, R., Padgett, H., Williams, M. K., and Odom, M. (2003). Sup-porting technology integration in K-8 multicultural classrooms through professional development. TechTrends: Linking Re-search and Practice to Improve Learning 47(5): 14–17.

Becta ICT Research. (2003). What the Re-search Says about Barriers to the Use of ICT in Teaching. Retrieved from http://www.becta.org.uk/research/ictrn, July 2, 2016.

Bell, B., and J. Gilbert. (1996). Teacher Development: A Model from Science Education. Washington, DC: Falmer.

Bransford, J., Brown, A., and Cocking, R. (2000). How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School. Washington, DC: National Academies Press.

Buaraphan, K., Singh, P., and Roadrangka, V. (2005). Exploring third-year pre-service physics teachers’ concepts of force and motion. Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities 11 (supp.): 45–69.

Butler, D. L., Sellbom, M. (2002). Barriers to adopting technology for teaching and Learning. Educause Quarterly 2: 22–28.

Carroll, J. S., and Johnson, E. J. (1990). Decision Research: A Field Guide. New bury Park, CA: Sage.

CEO. (2001). Education technology must be included in comprehensive education legislation. Paper presented at the CEO Forum on Education and Technology. Washington, DC.

Chantawanich, S. (2000). Data Analysis in Qualitative Research. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Clark, C. (2013). A Phenomenological Study of the Impact of Pre-service and In-service Training Regarding the Integration of Twenty-first Century Technologies into Selected Teachers’ Instruction. Lynchburg, VA: Liberty University.

Clermont, C. P., Borko, H., and Krajcik, J. S. (1994). Comparative study of the pedagogical content knowledge of experienced and novice chemical demonstrators. Journal of Research in Science Teaching 31(4): 419–441.

Cochran, K. F. (1997). Pedagogical content knowledge: Teachers’ integration of subject matter, pedagogy, student and learning Environments. Research Matter to the Science Teacher. Retrieved from www.narst.org/research/pck.htm, October 30, 2015.

Collete, A. T. C., and Eugene, L. (2001). Science Instruction in the Middle and Secondary School. New York: McMillan.

Cox, S., and Graham, C. R. (2009). Diagramming TPACK in practice: Using an elaborated model of the TPACK framework to analyze and depict teacher knowledge. TechTrends: Linking Research & Practice to Improve Learning 53(5): 60–69.

Crawford, B. A. (2000). Embracing the essence of inquiry: New roles for science teachers. Journal of Research in Science Teaching 37(9): 916–937.

Cuban, L., Kirkpatrick, H., and Peck, C. (2001). High access and low use of technology in high school classrooms: explaining an apparent paradox. American Educational Research Journal 38(4): 813–834.

de Jong, O., and van Driel, J. (2004). Exploring the development of student teachers’ PCK of the multiple meanings of chemistry topics. International Journal of Science and Mathematics Education 2: 477–491.

de Jong, O., van Driel, J., and Verloop, N. (2005). Preservice teachers’ pedagogical content knowledge of using particle models in teaching chemistry. Journal of Research in Science Teaching 42(8): 947–964.

Denby, D., and Holman, J. (2002). ICT in Support of Science Education. York, UK: University of York.

Dupagne, M., and Krendl, K. A. (1992). Teachers’ attitudes toward computers: A review of the literature. Journal of Research on Computing in Education 24(3): 420–429.

Edinson, R. (2011). Advantages and Disadvantages ICT Integration in the Class room. Retrieved from http://www.cenarestgabon.org/advantages-and-disadvan tagesict-integration-in-the-classroom.html, July 1, 2016.

Enfield, M. (2000). Content and Pedagogy: Intersection in the NSTA Standards for Science Teacher Education. Electronic Journal of Science Education. Retrieved from http://www.msu.edu/~dugganha/PCK.htm, October 19, 2015.

Ertmer, P. A. (1999). Addressing first and second order barriers to change: strategies for technology integration. Educational Technology Research and Development 47(4): 47–61.

Galanouli, D., Murphy, C., and Gardner, J. (2004). Teachers' perceptions of the effecttiveness of ICT-competence Training. Computers & Education 43(1): 63–79.

Goodnough, K. (2010). Teacher learning and collaborative action research: Generating a “knowledge of practice” in the context of science education. Journal of Science Teacher Education 21: 917–935.

Grossman, P. L. (1990). The Making of a Teacher: Teacher Knowledge and Teacher Education. New York: Teachers College.

Guba, E. G., and Lincoln, Y. S. (1989). Fourth Generation Evaluation. Newbury Park, CA: SAGE.

Gülbahar, Y. (2007). Technology planning: A roadmap to successful technology integration in schools. Computers & Education 49(4): 943–956.

Hadley, M., and Sheingold, K. (1993). Commonalities and distinctive patterns in teachers' integration of computers. American Journal of Education 101: 261–315.

Hazzan, O. (2003). Prospective high school mathematics teachers’ attitudes toward integrating computers in their future teaching. Journal of Research on Technology in Education 35(2): 213–246.

Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology [IPST]. (2003). Science Curriculum for Basic Education. Bangkok: Author. (in Thai)

Jonassen, D. H., and Reeves, T. C. (1996). Learning with Technology: Using Computers as Cognitive Tools. New York: Macmillan.

Justi, R., and van Driel, J. (2005). A case study of the development of a beginning chemistry teacher’s knowledge about models and modelling. Research in Science Education 35: 197–219.

Kaplan, B., and Duchon, D. (1988). Combining qualitative and quantitative methods in information systems research: A case study. MIS Quarterly 12(4): 571–586.

Kasetsart University, the Office of Computer Services. (2004). Documents Seminar Thailand ICT for education: Learning together through the Internet. Bangkok: Author. (in Thai)

Kaya, O. N. (2009). The Nature of relationships among the components of pedagogical content knowledge of preservice science teachers: ‘ozone layer depletion’ as an example. International Journal of Science Education 7(1): 961–988.

Key, C. W., and Bryan, L. A. (2001). Co-constructing inquiry-based science with teachers: Essential research for lasting reform. Journal of Research in Science Teaching 38: 631–645.

Koehler, M. (2009). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge, Retrieved from http://punya.educ.msu.edu/publications/journal_articles/mishra-koehler-tcr2006. pdf, October 19, 2015.

Koehler, M. J., Mishra, P., Hershey, K., and Peruski, L. (2004). With a little help from your students: A new model for faculty development and online course design. Journal of Technology and Teacher Education 12(1): 25–55.

Kozma, R., and Anderson, R. (2002). Qualitative case studies of innovative pedagogical practices using ICT. Journal of Computer Assisted Learning 18(4): 387–394.

Lederman, N. G., J. Gess-Newsome, and Latz, M. S. (1994). The nature and development of preservice science teachers’ conceptions of subject matter and pedagogy. Journal of Research in Science Teaching 31: 129–146.

Lincoln, Y. S., and Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA: Sage.

Liu, S. H. (2011). A multivariate model of factors influencing technology use by pre-service teachers during practice teaching. Educational Technology & Society 15(4): 137–149.

Loucks-Horsley, S. (2003). Designing Professional Development for Teachers of Science and Mathematics. London: Corwin.

Loveless, A. (2003). The interaction between primary teachers’ perceptions of ICT and their pedagogy. Education and Information Technologies 8(4): 313–326.

Malithong, K. (2005). ICT for Education. Bangkok: Aroon. (in Thai)

Mandell, S, Sorge, D. H., and Russell, J. D. (2002). Tips for technology integration. TechTrends 46 (5), 39-43.

Marcinkiewicz, H. R. (1994). Computers and Teachers: Factors Influencing Computer Use in the Classroom. Journal of Research on Computing in Education 9(3): 283-299.

Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. San Francisco: Jossey-Bass.

Ministry of Education. (2008). The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008). Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand. (in Thai)

Mishra, P., and Koehler, M. J. (2008). Introducing technological pedagogical content knowledge. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New York.

Mumtaz, S. (2000). Factors affecting teachers’ use of information and communications technology: A review of the literature. Journal of Information Technology for Teacher Education 9(3): 319–341.

National institute of Educational testing Service. (2012). Result Analysis of the Student P.6, M.3 and M.6 from the O-NET. Retrieved from http://www.niets.or.th/index. php/research_th/view/8, 4 April 2014. (in Thai)

National Research Council. (1996). The National Science Education Standards. Washington, DC: Brookings Institution.

Newton, L., and Rogers, L. (2001). Teaching Science with ICT. London: Continuum.

Niess, M. L. (2011). Investigating TPACK: Knowledge growth in teaching with technology. Journal of Educational Computing Research 44(3): 299–317.

Office of the Education Council. (2013). Situation of Thai Education on the World Stage B.E. 2556 (A.D. 2013). Bangkok: Prikwan Graphic. (in Thai)

Office of the National Education Commission. (2001). The Seminar on Science Education Reform Policy of Thailand. Bangkok: Author. (in Thai)

Office of the National Primary Education Office. (1993). Handbook for School Education Expansion Project. Bangkok: Author. (in Thai)

Pelgrum, W. (2001). Obstacles to the integration of ICT in education: Results from a worldwide educational assessment. Computers and Education 37: 163–178.

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon 9(5): 1–6.

Renner, J. W. (1990). Understandings and misunderstandings of eighth graders of four physics concept found in textbooks. Journal of Research in Science Teaching 27(1): 35–54.

Rosen, L. D., and Weil, M. (1995). Computer availability, computer experience and technophobia among public school teachers. Computers in Human Behavior 9: 27–50.

Russell, G., and Bradley, G. (1997). Teachers’ computer anxiety: Implications for professional development. Education and Information Technologies 2: 17–30.

Sanders, L. R., Borko, H., and Lockard, J. D. (1993). Secondary science teachers’ knowledge base when teaching science courses in and out of their area of certification. Journal of Research in Science Teaching 1(30): 723–736.

Savathanaphiboon, S. (1997). The Ability to Self-reliance in Science and Technology of Students with Learning Activities in Science and Technology. Bangkok: Faculty of Education, Srinakharin-wirot University. (in Thai)

Sethawatcharawanich, T. (1997). Sciences for Developing Quality Life. Bangkok: Suan Dusit University. (in Thai)

Shamburg, C. (2004). Conditions that inhibit the integration of technology for urban early childhood teachers. Information Technology in Childhood Education Annual 2004(1): 227–244. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Shulman. (1987). Knowledge and Teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review 37(1): 1–22.

Srithongkul, C. (2001). Teacher and teaching practice. Academic Journal 4(1): 2–6. (in Thai)

Stake, R. E. (1995). The Art of Case Study Research. Thousand Oaks: SAGE.

Subhi, T. (1999). Attitudes toward computers of gifted students and their teachers. High Ability Studies 10(1): 69–85.

Sung-ong, S. (2004). Using of ICT to support learning based education reform. In Documents Seminar Thailand ICT for Education: Learning Together Through the Internet. Bangkok: Kasetsart University (in Thai)

Surry, D. W., and Surry, M. A. (2001). A taxonomy of instructional technology service positions in higher education. Innovations in Education and Teaching Inter-national 38(3): 231–238.

Tippins, D. J., Nichols, S. E., and Dana, T. M. (1999). Exploring novice and experienced elementary teachers’ science teaching and learning referents through video cases. Research in Science Education 29(3): 331–352.

van Driel, J. H., and Verloop, N. (1999). Teachers’ knowledge of models and modelling in science. International Journal of Science Education 21: 1141–1153.

van Driel, J. H., Verloop, N., and de Vos, W. (1998). Developing science teachers’ pedagogical content knowledge. Journal of Research in Science Teaching 35(6): 673–695.

Webber, C. F. (2003). Special issue focusing on new technologies and educative leadership. Journal of Educational Administration 41(2): 119–123.

Wellington, J. J. (2000). Teaching and Learning Secondary Science: Contemporary Issue and Practical Approaches. London: Routledge.

William, A., and Williams, P. J. (1997). Problem-based learning: An appropriate methodology for technology education. Research in Science and Technology Education 15: 91–103.

Winnans, C., and Brown, D. (1992). Some factors affecting elementary teachers' use of the computer. Computers in Education 18: 301–309.

Yin, R. K. (1984). Case Study Research: Design and Methods. Beverly Hills: Sage.