Vol. 26 No. 2 (2566): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)

					View Vol. 26 No. 2 (2566): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566) การจัดทำวารสารฯ ฉบับนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความวิจัยเพื่อขอรับการ พิจารณาตีพิมพ์และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งสิ้น 8 เรื่อง จำาแนกเป็นบทความวิจัย 7 เรื่อง และบทความวิชาการ 1 เรื่อง บทความเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นบทความที่มีเนื้อหาน่าสนใจและมีความหลากหลายของแขนงวิชาทางสังคมศาสตร์เป็นอย่างมาก ได้แก่ การประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำกับการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับงานด้านการบริการ ความต้องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ พฤติกรรมการอู้งานของบุคลากรในองค์กร การสร้างทุนทางสังคมภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน การยอมรับการใช้เทคโนโลยีการเรียน การสอนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน การส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนิสิตครู สังคมศึกษา และการพัฒนาเครือข่ายการทำางานนอกระบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยหลักพุทธธรรมและศาสตร์พระราชา
Published: 2023-12-28

บทความวิจัย