Return to Article Details การวิเคราะห์ปัจจัยบริบททางกายภาพที่มีผลต่อการสร้างทุน ทางสังคมภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน Download Download PDF