Return to Article Details ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดของตัวแปรเพศในการวัดการอู้งาน: การทดลองออนไลน์ชี้นำการอ้างอิงแหล่งควบคุมในกลุ่มนิสิต ที่มีลักษณะการอ้างอิงแหล่งควบคุมที่แตกต่างกัน เพื่อลดพฤติกรรมการอู้งานในกลุ่ม Download Download PDF