Vol. 25 No. 2 (2565): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)

					View Vol. 25 No. 2 (2565): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) การจัดทําวารสารฯ ฉบับนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งสิ้น 10 เรื่อง บทความเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นบทความที่มีเนื้อหาน่าสนใจและมีความหลากหลายของแขนงวิชาทางสังคมศาสตร์เป็นอย่างมาก ได้แก่ การพัฒนาการเรียนการสอนทางภูมิศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การรับรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อผู้สูงอายุ การออกแบบธุรกิจต้นแบบโรงเรียนสอนร้องเพลง การพัฒนาแนวทางการออกใบอนุญาตขายยาออนไลน์ การพัฒนาแนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การตระหนักถึงความเหลื่อมลํา้าทางสังคม การสร้างการรับรู้ตราสินค้าของผู้สูงอายุ
Published: 2023-02-17

บทความวิจัย

บทความวิชาการ