Thai Pharm Health Sci J

Vol 16, No 4 (2021)

ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, Published online on December 31, 2021

ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal

ตีพิม์ออนไลน์เมื่อ 31 ธันวาคม 2564

Published online on December 31, 2021

Table of Contents

ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, published on September 26, 2021 PDF
  i - xii

Original Research Article - นิพนธ์ต้นฉบับ

ความเข้มแข็งทางจิตใจในวัยรุ่นตอนต้นที่อาศัยอยู่ในบ้านพักสำหรับเด็กและปัจจัยทำนาย Resilience in Early Adolescents Living in Homes for Children and Its Predictors PDF
Narunest Chulakarn, Nujjaree Chaimongkol, Pornpat Hengudomsub 295 - 300
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรุนแรงในที่ทำงานของพยาบาลประเทศภูฏาน Factors Related to Workplace Violence as Perceived by Nurses in Bhutan PDF
Chintana Wacharasin, Tshering Cheki, Sahattaya Rattanajarana, Niphawan Samartkit 301 - 308
การตรวจสอบคุณสมบัติเชิงจิตวิทยาของแบบวัดผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จ ฉบับภาษาไทย ในผู้สูงอายุที่มีภาวะการทำงานของไตลดลง Psychometric Validation on Successful Aging Inventory Thai Version in Older Adults with Kidney Function Decline PDF
Nada Ngammoh, Aporn Deenan, Waree Kangchai 309 - 316
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยุ่งยากจากการเป็นเบาหวานและการจัดการตนเอง ของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ชาวภูฎาน Exploring the Aassociation between Diabetes Distress and Diabetes Self-management Among Bhutanese People with Type 2 Diabetes Mellitus PDF
Kinley Yangdon, Khemaradee Masingboon, Niphawan Samarkit, Saifone Moungkum, Panicha Ponpinij 317 - 323
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตครอบครัวและภาระของผู้ดูแลเด็กที่มีภาวะออทิซึมในครอบครัวในประเทศเวียดนาม Relationships between Family Quality of Life and Burden among Family Caregivers of Children with Autism in Vietnam PDF
Thi Lan Anh Mai, Nujjaree Chaimongkol 324 - 331
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดชลบุรี Factors Related to Alcohol Drinking in Female Senior High School Students in Chonburi Province PDF
Siriluk Suwannawong, Chanandchidadussadee Toonsiri, Rungrat Srisuriyawate 332 - 338
ตัวแปรที่สัมพันธ์ต่อค่าใช้จ่ายด้านยาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว Factors Correlated with Drug Expenditures of Sub-district Health Promoting Hospitals in Wattana Nakhon District, Sa Kaeo Province PDF
Suthima Gerdthong, Nilawan Upakdee 339 - 345
ความชุกและการปฏิบัติตามกฎหมายของเนื้อหาฉลากและโฆษณาของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่อ้างว่าเสริมสมรรถภาพทางเพศชายบนเว็บไซต์ Prevalence and Legal Compliance with Labels and Advertisement of Nutritional Supplement Products with Male Sexual Performance Enhancement PDF
Marisa Thongpan, Nattanicha Ruengpattana, Panarat Sangjam Panarat Sangjam, Charoen Treesak 346 - 357
Prevalence and Factors Associated with Positive Anti-neutrophil Cytoplasmic Antibody in Graves’ Disease Patients Receiving Antithyroid Medications at Damnoen Saduak Hospital: A Prospective Cohort Study PDF
Phisan Chumchuen 358 - 364
HPLC Method Optimization and Validation for Determination of Lycopene and Beta-carotene in Gac Fruit PDF
Chayut Fongsuk 365 - 371
วิธีวิเคราะห์ปริมาณกรดเบนโซอิกและการประยุกต์ใช้ Analytical Methods for Determination of Benzoic Acid and Their Applications PDF
Sontaya Sookying, Nantaka Khorana, Kunsiri Norkaew, Thanawat Moolrat, Siriah Kheamkhaeng, Prodpran Sundaranaga 372 - 379
ฤทธิ์ต้านภาวะเครียดออกซิเดชันในไตของสารสกัดจากดอกสะเดา ในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำความเครียด Azadirachta indica Flower Extract Attenuates Kidney Oxidative Stress in Rat Exposed to Restraint Stress PDF
Keerati Wanchai, Thaneeya Hawiset, Utcharaporn khumsrijai, Napatr Sriraksa 380 - 385

Review Article - นิพนธ์ปริทัศน์

เยื่อแผ่นไม่สมมาตรและการประยุกต์ใช้ทางเภสัชกรรม Anisotropic Membrane and Its Pharmaceutical Applications PDF
Warakon Thammasut, Patinya Sawangsri, Prapansak Toungsuwan, Takron Chantadee, Thawatchai Phaechamud 386 - 402
กรณีศึกษา: ภาวะเลือดเป็นกรดจากการคั่งของแลคติกซึ่งสัมพันธ์กับการใช้ยาเมทฟอร์มิน Case Report: Metformin-associated Lactic Acidosis PDF
Jitprapai Noinual, Sumunthana Tunprayoon 403 - 409


Thai Pharmaceutical and Health Science Journal - วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ISSN: 1905-3460 (print) เริ่มตีพิมพ์เล่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 (2006)

ISSN: 2672-9687 (online) เริ่มตีพิมพ์ออนไลน์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 (2008)

Journal Contact: clikc here --> http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm/index