ผลของยาสีฟันต่อการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียของแปรงสีฟัน

Authors

  • ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ถนนสุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  • ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ถนนสุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Abstract

แปรงสีฟันที่ใช้เป็นเวลานานมักจะพบการสะสมของจุลินทรีย์บนแปรงสีฟันเนื่องจากการทำความสะอาดที่ไม่เพียงพอและการปล่อยให้แปรงสีฟันมีความชื้นอยู่ตลอดเวลา การใช้ยาสีฟันที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้ออาจช่วยทำให้ปริมาณจุลินทรีย์ในแปรงลดลงได้ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณเชื้อแบคทีเรียในแปรงสีฟันที่ผ่านการแปรงด้วยยาสีฟันต่างชนิดกัน โดยให้นิสิตทันตแพทย์จำนวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มละ 10 คน จำนวน 4 กลุ่ม ทำการแปรงฟันโดยใช้แปรงสีฟันใหม่ร่วมกับยาสีฟันที่แตกต่างกัน 4 ชนิด คือ ยาสีฟันดอกบัวคู่และยาสีฟันพาโรดอนแทกซ์ที่เป็นยาสีฟันสมุนไพร ยาสีฟันคอลเกตและยาสีฟันซิสเทมมาที่เป็นยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์และไตรโคลซาน เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นเก็บแปรงสีฟันจากกลุ่มตัวอย่างมาทำการเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวทริปติกซอย ที่อุณหภูมิ 37องศาเซลเซียสเป็นเวลา 4 ชั่วโมง จากนั้นนำอาหารเลี้ยงเชื้อนั้นไปเขี่ยเชื้อบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดวุ้นไมติสซาลิวาเรียส เพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 วัน และนับจำนวนโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียจากแต่ละกลุ่มทดลองเพื่อเปรียบเทียบ ผลการทดลองพบว่าแปรงสีฟันที่แปรงด้วยยาสีฟันดอกบัวคู่มีปริมาณเชื้อสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ ตกค้างบนแปรงสีฟันน้อยที่สุด ส่วนยาสีฟันคอลเกตและยาสีฟันซิสเทมมานั้นมีปริมาณเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซาลิวาเรียส และเอนเทอโรคอคคัสน้อยกว่ายาสีฟันดอกบัวคู่และยาสีฟันพาโรดอนแทกซ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) คำสำคัญ : ยาสีฟันสมุนไพร ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ยาสีฟันผสมไตรโคลซาน สเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์  สเตรปโตคอคคัส ซาลิวาเรียส เอนเทอโรคอคคัส

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล, ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ถนนสุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน, ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ถนนสุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

รองศาสตราจารย์

Downloads

How to Cite

1.
ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ภ, เหล่าศรีสิน ณ. ผลของยาสีฟันต่อการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียของแปรงสีฟัน. SWU Dent J. [Internet]. 2014 Sep. 18 [cited 2024 Jun. 15];5(1):24-33. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4534

Issue

Section

บทวิทยาการ (Original articles)