วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปีที่ 9 ฉบับที่ 2

Published: 2017-01-22

จากบรรณาธิการ

แววตา เตชาทวีวรรณ

การพัฒนามาตรฐานศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา

อนุเศรษฐ์ พิพิธธนชัย, ประภาส พาวินันท์, พวา พันธุ์เมฆา

48-61

ทักษะในศตวรรษที่ 21 กับการจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศ: จากนโยบายถึงผู้สอน

อัญชลี จันทร์เสม, วาสนา นามพงศ์, สมบุญ ปิยะสินธ์ชาติ, อภิณห์พร ฤกษ์อนันต์, ศุภชัย จังศิริวิทยากร, เหงียน ถิ เจียม, เฉิ่น ถิ บิ๊ก ถาว

114-123