การพัฒนากิจกรรมการคิดทางบวกเพื่อสร้างเสริมการคิดทางบวก และความสุขของนิสิต

Main Article Content

เรวดี วัฒฑกโกศล
พรรณระพี สุทธิวรรณ

Abstract

บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการคิดทางบวก และศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการคิดทางบวกที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะการคิดทางบวกและสร้างเสริมความสุขของนิสิต กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตปริญญาตรีจำนวน 751คน ในวิชามนุษยสัมพันธ์ 3 ตอนเรียน ผลการวิเคราะห์ 2-way ANOVA (2x2 mixed design) พบว่ากิจกรรมการคิดทางบวกช่วยพัฒนาคุณลักษณะการคิดทางบวกของนิสิตได้ โดยพบว่าหลังการทำกิจกรรมการคิดทางบวก กลุ่มทดลองมีคะแนนการคิดทางบวกเพิ่มขึ้นกว่าก่อนทำกิจกรรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (F(1,749) = 3.95, p<.05)อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ยังไม่สามารถตอบคำถามได้ว่ากิจกรรมการคิดทางบวกช่วยให้นิสิตมีความสุขเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ เนื่องมาจากมีตัวแปรแทรกซ้อนสำคัญต่อคะแนนความสุขของนิสิตที่ควบคุมไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง คือการประเมินความสุขในช่วงการสอบปลายภาค โดยผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยและข้อจำกัดของการวิจัยในครั้งนี้พร้อมทั้งข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป AbstractThe purposes of this experimental study were to develop the positive-thinking activityand to examine the effectiveness of the activity on students’positive thinking and happiness.Participants were 751 undergraduate students from 3 sections of human relations classes. The2-way ANOVA (2x2 mixed design) showed a significant effect of the activity on students’ positivethinking trait (F(1,749) =3.95, p<.05), as students in experimental group significantly increased theirpositive thinking scores after completing the activity. Likewise, their positive thinking scoresafter the activity were significantly higher than those in control group, as well. Research findingclearly suggests that the positive-thinking activity can promote positive thinking trait of students.The effect of the activity on happiness promotion, however, cannot be examined because ofthe confounding of happiness measurement at the final-exam period. Implications for furtherstudy are discussed.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วัฒฑกโกศล เ., & สุทธิวรรณ พ. (2017). การพัฒนากิจกรรมการคิดทางบวกเพื่อสร้างเสริมการคิดทางบวก และความสุขของนิสิต. บรรณศาสตร์ มศว, 9(2), 73–86. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8395
Section
Research Articles