สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์: การสร้างความพร้อมเพื่อการเป็นบรรณารักษ์ในศตวรรษที่

Main Article Content

ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
เดชดนัย จุ้ยชุม

Abstract

บทคัดย่อโรงเรียนทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำเป็นต้องเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการทำงานและดำรงชีวิตในสังคมยุคศตวรรษที่ 21 โดยมีทักษะสำคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งทักษะดังกล่าวจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาให้เป็นบรรณารักษ์รุ่นใหม่ สำหรับการปฏิบัติงานห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 AbstractLibrary and Information Science schools need to be prepare students with abilities andcompetencies to the challenges of the 21st century. The most importance basic competenciesare learning and innovation skills, information, media and technology skills so library schoolsshould be preparing students to be new generations of librarians for the 21st century skillslibrary requires.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เมตตาริกานนท์ ด., & จุ้ยชุม เ. (2017). สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์: การสร้างความพร้อมเพื่อการเป็นบรรณารักษ์ในศตวรรษที่. บรรณศาสตร์ มศว, 9(2), 87–97. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8396
Section
Research Articles