อนาคตภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2558-2568)

Main Article Content

ศักดา บุญยืด
มาลี ไชยเสนา
อรทัย เลียงจินดาถาวร

Abstract

บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอนาคตภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2558-2568) เป็นการวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค EDFR ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นทรงคุณวุฒิ จำนวน 18 คนสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้วิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ มัธยฐานฐานนิยม พิสัยระหว่างควอไทล์ และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การวิจัยพบว่า 1) ในด้านโครงสร้างและการบริหาร ต้องมีโครงสร้างที่คล่องตัว มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร มีแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย ควรจัดให้มีห้องสมุดคณะเพิ่มขึ้น และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทมากขึ้น 2) ด้านงบประมาณและการเงิน งบประมาณไม่เพียงพอ ถูกนำไปใช้ในการจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น 3) ด้านบุคลากรห้องสมุด ต้องมีทัศนคติต่อการบริการและใจรักการบริการที่สูงขึ้น ทำงานเชิงรุกมากขึ้น มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพรอบรู้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีมาตรฐานวิชาชีพเข้ามาควบคุม 4) ด้านทรัพยากรสารสนเทศพัฒนาจากสิ่งพิมพ์ไปเป็นอิเล็กทรอนิกส ดิจิทัลและไปสู่ห้องสมุดเสมือน ไม่เน้นการจัดเก็บทรัพยากรแต่เน้นการบริการผ่านเครือข่ายและให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการจัดหา 5) ด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ ต้องมีอาคารที่ตกแต่งทันสมัยปลอดภัย มีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีครุภัณฑ์เพียงพอ สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานและเอื้อต่อการเรียนรู้ มีครุภัณฑ์ที่รองรับการใช้งานแบบบริการตนเองมากขึ้น 6) ด้านการบริการ มีรูปแบบการให้บริการเป็นห้องสมุดไร้พรมแดน มีบริการที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว มีบริการแบบไม่จำกัดสถานที่และเวลา มีการนำระบบอัตโนมัติและระบบออนไลน์มาใช้มากขึ้น 7) ด้านความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 8) ด้านการประเมินคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา การถูกตรวจสอบได้และประเมินคุณค่าคุณภาพของสำนักฯจะมีเพิ่มขึ้น คุณภาพจะประเมินจากความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และด้านการให้บริการวิชาการเป็นหลัก AbstractThis research was aimed at studying the scenario of Academic Resources and InformationTechnology Center Rajabhat University in the next decade (A.D.2015-2025) through EDFR(Ethnographic Delphi Futures Research). The key informants consisted of 18 experts by purposivesampling. The research tool included semi-structured interview and questionnaire, then datawere analyzed and presented by percentage, median, mode, interquartile rang and contentanalysis. The finding indicated 8 prospects as follows: 1) Organization structure and administrationscenario; there must have executive’s decision –making empowerment, the action plan is consistentwith the university’s plan, should provide faculty’s libraries and information technology, 2)Budget and finance scenario; sufficient budget to supply the electronic information andinfrastructure development as well as information technology, 3) Personnel scenario; library’s staffshould have good service minds, more proactive services, professional specialization includingforeign language and information technology’s knowledge, 4) Information resources scenario;increasing of electronic and digital information as virtual library, focusing on services throughnetwork and users’ participation, 5) Premises and equipment scenario; the building needs to be modern renovate, safe and relaxed atmosphere according to users’ behavior and learning, moreequipment for self-service support, 6) Academic services scenario; providing seamless servicein accordance with lifestyle and habits, one stop service and any times and places’ connectionas online network, 7) Cooperation between the library scenario; cooperation both inside andoutside organizations as collaborative networks as regional, national and international level,8) Quality assessment academic libraries scenario; being monitored and evaluated through thequality system in order to meet the users’ needs as well as academic service.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
บุญยืด ศ., ไชยเสนา ม., & เลียงจินดาถาวร อ. (2017). อนาคตภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2558-2568). บรรณศาสตร์ มศว, 9(2), 1–16. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8390
Section
Research Articles