การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Main Article Content

จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์
นธกฤต วันต๊ะเมล์
ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว
วัลลภา จันทรดี
ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้วิธีการวิจัยแบบประเมิน โดยใช้ตัวแบบซิป (CIPP Model) เป็นกรอบในการประเมิน4 ด้าน ได้แก่ บริบทหลักสูตร ปัจจัยเบื้องต้นในการผลิต กระบวนการใช้หลักสูตร และผลผลิต ประชากรวิจัยประกอบด้วยอาจารย์ นิสิตปัจจุบัน มหาบัณฑิต และนายจ้างของมหาบัณฑิต รวม 77 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 แบบสอบถามที่ได้รับคืนจำนวนร้อยละ 93.51สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าบริบทของหลักสูตรปัจจัยเบื้องต้นในการผลิต กระบวนการใช้หลักสูตร และผลผลิตมีความเหมาะสมระดับมาก การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พบว่าคุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นจริงและที่ผู้ใช้มหาบัณฑิตคาดหวังมีความแตกต่างกัน โดยคุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ใช้มหาบัณฑิตคาดหวังสูงกว่าคุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นจริง ข้อเสนอแนะงานวิจัยหลักสูตรควรปรับปรุงด้านรายวิชา สถานที่เรียน สื่อการสอน และการจัดแผนการเรียน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศราวณะวงศ์ จ., วันต๊ะเมล์ น., ศศิธนากรแก้ว ศ., จันทรดี ว., & เงินพูลทรัพย์ ด. (2013). การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. บรรณศาสตร์ มศว, 5(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3026
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)