การรู้สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

กรรณิการ์ สุธรรมศิรินุกูล
อารีย์ ชื่นวัฒนา
พวา พันธุ์เมฆา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และสถานภาพการเป็นสมาชิก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร 12 แห่ง จำนวน 512 คน คัดเลือกโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ แบ่งชั้นโควต้า ตามห้องสมุด เพศ และระดับอายุ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดระดับการรู้สารสนเทศโดยใช้กรอบโครงสร้างการรู้สารสนเทศ ของสถาบันการรู้สารสนเทศประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และสภาบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่า t- test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้ห้องสมุดส่วนใหญ่มีการรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้ใช้บริการมีการรู้สารสนเทศในระดับปานกลางในมาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 3 และมาตรฐานที่ 5 และผู้ใช้ห้องสมุดมีการรู้สารสนเทศในระดับต่ำ ในมาตรฐานที่ 2 และมาตรฐานที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดกับตัวแปรต่าง ๆ พบว่า ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้แตกต่างกัน มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน ส่วนผู้ใช้ห้องสมุดที่มีสถานภาพเป็นสมาชิกห้องสมุดและไม่เป็นสมาชิกห้องสมุด พบว่ามีระดับการรู้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุธรรมศิรินุกูล ก., ชื่นวัฒนา อ., & พันธุ์เมฆา พ. (2013). การรู้สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร. บรรณศาสตร์ มศว, 5(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3021
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>