การใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ของผู้ใช้ห้องสมุดในเขตภาคกลาง

Main Article Content

บุญเรียม น้อยชุมแพ
แววตา เตชาทวีวรรณ
สุมรรษตรา แสนวา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ของผู้ใช้ห้องสมุดในเขตภาคกลาง จำแนกตามตัวแปรเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้ห้องสมุด จำนวน 420 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่า t-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้ห้องสมุดใช้บริการและกิจกรรมของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 1) ผู้ใช้ห้องสมุดใช้บริการและกิจกรรมทุกด้านในระดับมาก ได้แก่ ด้านการเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชนมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด2) ผู้ใช้ห้องสมุดมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ในเขตภาคกลาง โดยรวม รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจด้านบุคลากรห้องสมุดมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านอาคารและสถานที่ 3)การเปรียบเทียบการใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดตามตัวแปร พบว่า ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีเพศต่างกันมีการใช้บริการและกิจกรรมของห้องสมุดไม่แตกต่างกัน ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกันมีการใช้บริการและกิจกรรมของห้องสมุดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการดำเนินงานห้องสมุดตามตัวแปร พบว่าผู้ใช้ห้องสมุดที่มีเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของห้องสมุดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
น้อยชุมแพ บ., เตชาทวีวรรณ แ., & แสนวา ส. (2013). การใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ของผู้ใช้ห้องสมุดในเขตภาคกลาง. บรรณศาสตร์ มศว, 5(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3023
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>