การพัฒนาบทเรียนและชุดฝึกทักษะเรื่องการเขียนรายการอ้างอิงด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Main Article Content

อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเขียนรายการอ้างอิง 2) ศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ 3) หาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร จำนวน 122 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเขียนรายการอ้างอิง จำนวน 1 เล่มชุดฝึกทักษะเรื่องการเขียนรายการอ้างอิง จำนวน 2 ชุด แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ชุด และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพด้านเนื้อหาในระดับดี และคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดีมาก ผลการเรียนรู้หลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 72.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 70.00ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 98.34 และมีความพึงพอใจในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วรกุลรังสรรค์ อ. (2013). การพัฒนาบทเรียนและชุดฝึกทักษะเรื่องการเขียนรายการอ้างอิงด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์. บรรณศาสตร์ มศว, 5(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3027
Section
Research Articles