การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม กับงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

Main Article Content

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
น้ำทิพย์ วิภาวิน

Abstract

บทความนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมโดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากหนังสือตำราและบทความจากวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีเครือข่ายทางสังคมและวิธีการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมในแง่มุมต่าง ๆ ดังนี้ 1) ความหมายของเครือข่ายทางสังคมและการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม 2) พัฒนาการความเป็นมาของการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3)หลักการเบื้องต้นของการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม 4) การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมกับงานวิจัยสาขาสารสนเทศศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานและแนวทางในการนำทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วิทยาวุฑฒิกุล ร., & วิภาวิน น. (2013). การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม กับงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. บรรณศาสตร์ มศว, 5(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3029
Section
Academic Articles