ความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร ต่อการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

Main Article Content

ภรัณยา ปรางทอง
อารีย์ ชื่นวัฒนา
พวา พันธุ์เมฆา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อองค์ประกอบในการพัฒนาห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครเป็นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งปัญหาในการพัฒนาห้องสมุด เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครหลังจากพัฒนาเป็นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ เก็บข้อมูลจากผู้บริหาร 5 คน ผู้ปฏิบัติงาน 17 คน และผู้ใช้บริการ 375 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่า t-test และ F-test และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีอุปนัย ผลการวิจัยจะช่วยให้เข้าใจถึงกระบวนการการนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครในการพฒั นาหอ้ งสมุดในอนาคตตามที่ระบไว้ในแผนงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดประชาชนในสังกัดหน่วยงานอื่น ๆ ให้สามารถสนองตอบความต้องการของชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ปรางทอง ภ., ชื่นวัฒนา อ., & พันธุ์เมฆา พ. (2013). ความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร ต่อการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้. บรรณศาสตร์ มศว, 5(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3022
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>