บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

วราภรณ์ จารุเมธีชน
อารีย์ ชื่นวัฒนา
พวา พันธุ์เมฆา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1 ) ศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและนิสัยรักการอ่านของนักเรียน 2) ศึกษานิสัยรักการอ่านของนักเรียน 3 ) เปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและนิสัยรักการอ่านของนักเรียน จำแนกตามเพศของนักเรียน ระดับการศึกษาและรายได้ของผู้ปกครอง 4) เปรียบเทียบนิสัยรักการอ่านและนิสัยรักการอ่านของนักเรียน จำแนกตามเพศของนักเรียน ระดับการศึกษาและรายได้ของผู้ปกครอง และ 5)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับนิสัยรักการอ่านของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2- ปีที่ 3 จำนวน 396 คน และผู้ปกครองจำนวน 396คน รวม792 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบวัดนิสัยรักการอ่าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านผู้ปกครองมีบทบาทในระดับมาก 3 ด้าน คือ การเสริมแรง การจัดสภาพแวดล้อม และการให้ความรู้2) นิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3) การเปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและนิสัยรักการอ่านของนักเรียนกับตัวแปรต่าง ๆ พบว่าผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาและรายได้แตกต่างกันมีบทบาทในการส่งเสริมการอ่านและนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาและรายได้สูงกว่ามีบทบาทในการส่งเสริมการอ่านและนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในระดับสูงกว่าผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาและรายได้ต่ำกว่า และไม่พบความแตกต่างในนักเรียนที่มีเพศแตกต่างกัน และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับนิสัยรักการอ่านของนักเรียน มีความสัมพันธ์กันในทางบวกระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จารุเมธีชน ว., ชื่นวัฒนา อ., & พันธุ์เมฆา พ. (2013). บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น. บรรณศาสตร์ มศว, 5(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3024
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>