จากบรรณาธิการ

Main Article Content

แววตา เตชาทวีวรรณ

Abstract

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปี 2560 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งปกนอกและรูปแบบบทความของวารสาร ได้แก่ การอ้างอิงและบรรณานุกรมใช้รูปแบบ APA และการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยแปลจากการอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์การนำวารสารสู่ฐานข้อมูล ACI (ASEAN Citation Index) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลและก้าวต่อไปของคุณภาพวารสารนี้ฐานข้อมูล ACI เป็นฐานข้อมูลประเภท Citation Index ที่พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2554 จากการริเริ่มของประเทศไทย โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือที่เรียกย่อว่า TCI (Thai-Journal Citation Index) เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางในการรวบรวมและบันทึกข้อมูลการตีพิมพ์หรือข้อมูลการอ้างอิงของวารสารระดับประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นผลงานวิจัยของนักวิชาการในกลุ่มประเทศ ASEANและเพื่อเป็นข้อมูลการอ้างอิงระหว่างประเทศสมาชิกและค่าดัชนีต่าง ๆ ของผลงานวิจัยโดยนักวิชาการของประเทศอาเซียน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารของประเทศในกลุ่มอาเซียนให้ทัดเทียมกับนานาชาติ รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติวารสารบรรณศาสตร์ มศว ก้าวมาสู่ปีที่ 10 แล้ว เปรียบเสมือนเด็กเล็กที่กำลังเติบโตเป็นหนุ่มสาว จึงต้องพัฒนาคุณภาพให้ต่อเนื่องเพื่อเป็นหลักทางวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะทำให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ได้มีพื้นที่ตีพิมพ์ผลงานวิชาการของตนในวารสารที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและในระดับสากล ซึ่งความมุ่งหวังดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากความร่วมมือร่วมใจของกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนบทความ คณะมนุษยศาสตร์ หน่วยงานและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลักดันวารสารให้ก้าวต่อไปอย่างราบรื่น ในนามของบรรณาธิการวารสารบรรณศาสตร์ มศว ใคร่ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี้ ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพของวารสารไปด้วยกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เตชาทวีวรรณ แ. (2018). จากบรรณาธิการ. บรรณศาสตร์ มศว, 10(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9940
Section
Editorial

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 > >>